1686 Riberhus Amt

Skift til: navigering, søgning
Lundenæs Amt Jyllands landsdommeres betænkning om retskredsenes reduktion  (1686af Mogens Lebech
Riberhus Amt i Riber Stift
Indhold
Jyske Samlinger bind 5, række 2, s. 219-223.

Vester Horne Herred og Kærgård Birk[redigér]

er allerede efter eders kgl. majestæts allernådigste anordning sammenlagte, hvorved det og herefter bedst kan forblive og retten på sædvanlig tid og sted at betjenes af den nuværende herredsfoged Samuel Weilandt tillige byfoged i Varde, som dertil er dygtig og vederhæftig, og herredsskriveren Lambret Rask, som end dog han er en gammel mand, haver dog til dato således forestået sin bestilling at han meriterer derved fremdeles at forblive.

Udi dette herred er et birk kaldet Henne Birk som ligger til Hennegård Niels Nielsen tilhørig, mens som ikke vides om førbemeldte Niels Nielsen haver særprivilegier slig frihed imod loven at nyde, indstilles sligt til eders kgl. majestæts egen allernådigste kendelse, og hvad nådigst behages om andre af lige beskaffenhed at resolvere.

Skads Herred[redigér]

kan formedelst de omliggende herreders beskaffenhed, og stranden, som går på den ene side, samt åen, som går igennem Varde, ikke med noget andet herred bekvem sammenlægges, hvorfor det bedst kan forblive herefter som tilforn for sig selv, og retten på sædvanlig tid og sted at administreres. Herredsfogeden Laurids Jensen Holdst haver efter sin bestalling og eders kgl. majestæts allernådigste konfirmation betjent bestillingen siden 1669 ikke uden særdeles klage af dem, som haver haft sager til hans ting, thi som han mange gange haver brugt dristige forøvelse udi retten, er han af overretten dømt udi stor forseelses bøder, både for rettens nægtelse og eders maj. interesses forsømmelse, med andet mere, hvilke domme endnu står på ham uefterkommet, så han bøderne hverken haver betalt, ej heller er af den vederhæftighed, at han dem nogen tid kan betale, af hvilken årsag den forurettede ikke heller nogen erstatning hos ham kan nyde, hvilket og hans excell. hr. stiftamtmand Speckhan eders majestæt udi det højlovlige kancelli kollegie har foredraget, som eders majestæt og i nåde haver anset, og ved sin allernådigste bestalling af d. 29. maj 1686 forundt Bertel Mathias Terkildsen byskriver i Varde herredet tillige at betjene, hvorpå Laurids Jensen Holdst erholdte eders majestæts allernådigste befaling bestillingen igen at tiltræde, så som Bertel Mathias Terkildsens bestalling efter vrang beretning skulle have været udvirket. Endelig haver eders kgl. majestæt d. 4. december 1686 på Bertel Mathias Terkildsens allerunderdanigste supplikation, påny resolveret at han herredsfogederiet, tillige med byskrivers bestilling, efter hans forrige bestalling skulle betjene, såfremt Laurids Jensen Holdst af os dertil udygtig blev eragtet. Og som det stiftamtmanden, lige såvel som os er bevist hvor udygtig førnævnte Laurids Jensen er til bestillingen, og hvor utjenlig det skulle være til rettens befordring, at han derved længere skulde forblive, så formodes at Bertel Mathias Terkelsen efter sin bestalling, og eders majestæts derpå fulgte allernådigste resolution dertil bliver beskikket.

Herredsskriveren Thomas Nielsen, som er en skikkelig ung person og været ved bestillingen siden år 1685 er dygtig og vel meriteret derved fremdeles at forblive.

Fanø[redigér]

er en ø som ligger 1 mil udi stranden lige over fra Skads Herred, bestående af 2 kirkesogne, har stedse været et kgl. fri birk, og synes dermed ikke nogen forandring kan gøres, såsom vandet som er imellem Jylland og øen falder hel streng, som man udi storm og om vinterdags tider mange gange udi hele måneder tillige ikke kan komme til eller fra landet, hvorfor det får at forblive for sig selv herefter, som tilforn og retten på sædvanlig tid og sted at administreres af den nuværende foged Hans Dunk og skriveren Søren Nielsen, som begge er dygtige og tjenlige nok ved bestillingen fremdeles at forblive, uanset fogeden ikke kan skrive og skriveren ingen kgl. bestalling for bestillingens ringheds skyld til do haver forhvervet, mens retten efter amtmandens anordning betjent.

Gørding Herred og Malt Herred[redigér]

er allerede efter eders kgl. majestæts allernådigste befaling sammenlagt og af ét ting, betjenes, og kaldes Gørding-Malt Herreder, som støder på Haderslevhus Amt, og er det yderste herred i Nørrejylland, hvorfor dertil ikke mere kan lægges, men får at forblive såsom tilforn, og retten på sædvanlig tid og sted at betjenes af den nu værende herredsfoged Anders Nielsen Såbye, som er en hel skikkelig og fornuftig mand og til bestillingens betjening i alle måde tjenlig og dygtig.

Herredsskriveren Hans Nielsen i Holsted er en gammel mand, og af hel liden konduite og mindre dygtighed til skrivers embede, hvorfor vi tor ikke understå os ham til bestillingens betjening eders majestæt at rekommandere, men i hans sted kunne beskikkes Terkel Terkelsen, som skriver en god hånd og er kapabel nok til denne bestilling, om eders majestæt ham den allernådigst vil betro.

Udi dette herred er Hunderup Birk, som ligger til Riber Kjærgård, fr. Wibecke Rosenkrantz tilhørig, men som en stor del af birket på fruens opbud til hendes kreditorer i gælds fordring er udlagt, så indstilles til eders kgl. majestæts allernådigste disposition om det gods, som til kreditorerne er udlagt efter vores førhen udi lige tilfælde indgivne betænkende ikke herefter bor svare under herredet, indtil godset igen bliver indløst det eders majestæt udi sin interesse intet skal afgå.

Herforuden er der sønden for Ribe[redigér]

udi Riber Stift adskillige kirkesogne og strøgods, hvoraf en del under Lø Herred svarer til Viborg Landsting. En del såvel som Kalvslund Herred og Frøs Herred har ikke søgt eders majestæts ret ved Viborg Landsting, da de dog ligger under Ribe Stift og hører med rette under Jylland, hvor de i forrige tider også skal have svaret, men på sær måde skal være unddraget. Stilles derfor til eders kgl. majestæts nåde hvorledes hermed efter skal forholdes. Derforuden er de øer og en del gods, som afgangne grev Schack har tilholdt sig og dog igen skal være hjemfalden eders kgl. majestæt, om de herefter skal svare under Schackenborg Birketing eller som de af arilds tid har gjort, stilles til eders kgl. maj. nåde anlangende Vesterlands Før, så haver denne insula hidindtil haft retten holdet på en sær måde og det ved 8 rådmænd og en skriver, dog appelleres derfra til landstinget, mens som vi og om disse steders situation og beskaffenhed ingen vis underretning haver kunnet erholde, så haver vi ingen udførligere relation eders majestæt derom denne gang kunnet tilstille.