1686 Thy

Skift til: navigering, søgning

Tyeland
[redigér]

Tyeland er 8 mile i længden og strækker sig fra Oddesund og fra Vester Han Herred imellem Vesterhavet og Limfjorden, og er i bredden sommesteds 2 mil, sommesteds 1½ og ikkun én mil, haver hidtil dags været afdelt udi 4 herreder, men kan herefter magelig betjenes ved 2 tinge.

Hillerslev Herred og Hundborg Herred
[redigér]

med Nørhå Birk, eders majestæt tilhørig, som ligger i Hundborg Herred, og består ikkun af ét sogn, kan bekvemmeligst sammenlægges, og tinghuset sættes sønden Skinnerup ved en høj kaldes Møgelhøj, hvor tinget om tirsdagen kunde holdes.

Af herredsfogederne, som nu retten betjener er Emmiche Erichsen herredsfoged udi Hillerslev Herred den bedste og dygtigste til den ny rettes betjening, som og formedelst hans skikkelighed og god forstand meriterer derved at forblive fremfor Jens Lauridsen herredsfoged udi Hundborg Herred, som til slig bestilling er udygtig, lige såvel som birkefogeden til Nørhå Birk Mads Christensen, som desforuden tillige med skriveren ikke ved nogen kgl. bestalling til deres bestillinger er autoriserede.

Af herredsskriverne Christen Madsen og Hans Tommesen er der ingen som vi tør understå os eders kgl. majestæt til tjeneste at rekommandere, såsom deres uskikkelighed, slemme skrift, og ilde holdne tingbog, bærer vidnesbyrd om deres udygtighed. I hvis sted kunne antages en person, navnlig Laurids Jensen, hvis fader er en af de bedste og vederhæftigste mænd i Thisted, og som denne hans søn både har rejst for ham mange gange til Holland og er hel skikkelig og vittig, så formodes at retten ved ham forsvarlig skal vorde betjent, såfremt det eders kgl. majestæt således i nåde behager.

Når disse to herreder således blev sammenlagt og ting som forskrevet står indrettet, kunde de længst fraliggende næppe have 2 mil til tinget, og herredet kaldes Nørre Herred i Tye eller Thisted Herred af Thisted by, som ligger midt imellem begge herrederne.

Ellers ingen birker.

Hassing Herred og Refs Herred
[redigér]

kan føjelig sammenlægges og tinghuset anrettes på en liden hede imellem Visby og Grurup, som er midt imellem begge herrederne, hvor ting bedst om torsdagen kunne holdes.

Herredsfogeden i Hassing Herred Christen Madsen Blander, er af lige så liden konduite som vederhæftighed til dommers embede. Herredsfogeden udi Refs Herred Mads Mogensen er af samme beskaffenhed, undtagen han er mere vederhæftig, mens hans oprigtighed derimod des mindre, hvorfor vi ej kunde eragte nogen af den dygtighed og skikkelighed, som dommers embede udkræver. Men i deres sted kunde antages en skikkelig mand Jacob Guestedt, som ved hans studeringer og udenlandsrejser har gjort sig kapabel slige og bedre bestillinger til eders majestæts tjeneste at betjene, om eders majestæt således i nåde behager. Skulle det også allernådigst behage eders kgl. majestæt at anse Jacob Giedsted frem for andre med nåde formedelst han sin tid udi studeringer og mange års rejser udenlands har employeret, så at han pro persona sin livstid måtte nyde 3 herreder, da at Hundborg Herred så længe fulgte Hassing Herred og Refs Herred; mens ellers er det mageligst for undersåtterne at den deling, som allerunderdanigst forslaget er, herefter forbliver.

Af skriverne er Søren Villadsen, herredsskriver i Refs Herred den bedste og vederhæftigste til skrivers embede, at befordres frem for Peder Ejlersen, til dato herredsskriver i Hassing Herred.

I herrederne er Ørum Birk og Skyum Birk, som justitsråd Klingenberg tilholder sig, så og Vestervig Birk, hvoraf fru Cornelia Bichers tilholder sig højheden, mens som en stor del af samme Vestervig Birk i gælds betaling fra fruen er udlagt, da indstilles til eders kgl. majestæts allernådigste resolution om det som fra fruen i gælds betaling er udlagt, ikke bør at svare herefter under herredet, både for eders majestæts interesse skyld, så vidt sagefald og bøder angår, så og for det er venteligt at parterne ved herredstinget herefter ingen uret skal vederfares.

Når foreskrevne 2 herreder på den måde blev sammenlagt, kunne det enten kaldes Sønder Herred i Tye eller og Refs-Hassing Herred, og kunne de længst fraliggendes have 2½ og somme 3 mil til ting.

Noter[redigér]

Side 187-189.