Hjortlund Præstegård 1695 Johan Jessen vurdering

Skift til: navigering, søgning

I dag for retten er afvunden en skriftlig sæt og vurdering, lyder ord efter andre som følger.

Anno 1695 tirsdagen d. 22. januar var kgl. majestæts herredsfoged Asmus Röpstorff af Vimtrup med efterskrevne 6 vurderingsmænd, nemlig Tøger Nielsen af Hjortvad, Søren Thamesen, Jens Hansen, Jens Mortensen og Jep Nielsen af Hjortlund og Jep Pedersen af Villebøl udi Hjortlund Præstegård udi salig herr Johan Jessens sterbo, der sammesteds sætte og vurdere som fandtes:

Først[redigér]
11 fag salshus ganske igennem med alt hvad som søm- og nagelfast var, med loftskud,
vindver, døre, pernelleværk og sengesteder, som det forefandtes, á 6 sdlr. 1 m.l.
76 sdlr. 1 m.l. 0 sk.
2 teglskorstene i salshuset, både vurderet for 15
ovn og skorsten i bryggerset 12
det vestre ladehus 20 fag á 2 sdlr. 1 m. 50
det nør ladehus 19 fag á 2 sdlr. 8 sk. 42 1 8
det østre ladehus 18 fag á 1 sdlr. 1 m. 4 sk. 24 8
et liden tørvehus otte fag á 1 m. 4
et liden kry hus i naffet, med ovn og skorsten 5 fag, tilsammen 3
det gamle ege plankeværk vesten for haven 2

gør tilsammen huse med plankeværket 234 1
det nye bøge plankeværk norden for haven 1 1
Bæster og hopper[redigér]
en brun gilding 24
en sort hoppe 18
en rød skimlet gilding 21
en brun gilding 20
Kreaturer[redigér]
en sort hjelmet ko 8
en sort grimet ko 6
en kulsort ko 10
en blå ko 7
en blå broget ko 9
nok en kulsort ko 7
nok en sort hjelmet ko 7
en sort hjelmet kvie 5
en sortbroget tyrekalv 1 8
en rød kvie ungnød og en rødfilet stud ungnød, tilsammen 5
3 sorthjelmet ungnøder, deriblandt en kvie og tvende stude á 1 sdlr. 1 d. 8 sk. 4 1 8
nok en sorthjelmet kvie ungnød 1 8
nok 2 stude ungnøder, deraf en sort rygget og en sort hjelmet, tilsammen 5
en kulsort kvie ungnød 2 1
nok en sort hjelmet kvie ungnød 2
end en sort hjelmet kvie ungnød 3 8
en blå kvie ungnød 2
en kulsort stud og en sort hjelmet stud ungnød, tilsammen 6
en liden grå kvie ungnød 3
en sort … års stud 5
15 gl. får á 1 sdlr. 15
4 årings får á 1 m. 4 sk. 2 1 8
2 gl. svin á 3 sdlr. 6
3 ung svin á 1 sdlr. 1 m. 4 1
Vognredskab[redigér]
en vogn med sin tilbehøring, og noget andet gl. vogntøj som fandtes, tilsammen 10
en beslagen vogn med sit afsæt og tilbehøring 13 1
plov og harver med sin tilbehøring 3 1 8
Jerntøj[redigér]
et par haretøj 1 8
en ny og en gl. høle 1 1 8
2 buløkser 1 8
3 gl. skegreber og et skaft 5
en let naver 4
en skibsbåd 10
Boskab[redigér]
en egekiste i østerstuen imod en luftfod under 4
en grøn jernbunden egekiste 10
en jernbunden fyr halvkiste 3 1
en ege halvkiste 2 1
en liden kuffert for 1 8
en liden hængeskab 2
en ege stabelseng ested 1 1
en gl. fyr bænk 10
en ege udgravet stabelsengested i sønder dørnset, som enken beholder
et liden ege skif i samme dørnse 1 1
2 høje malkestole 1 1
4 små træstole, tilsammen 1 12
en liden trind ege skif i nør dørnset 1 1
en ege foldebænk 1 8
en liden ege skrin 1 4
en liden fyr skif i sønder kammeret 8
en kurve sengested sammesteds 8
en jern kakkelovn i nør dørnset bestående med 2 jernplader 3
en gl. egekiste i køkkenet 2
en ege skifblad sammesteds 1 8
en liden fyr skab 1
en k… bænk i køkkenet 8
bænke ved skifve i køkkenet 5
I bryggerset[redigér]
en gl. fyrre kiste 3
36 bøge fjæl i bryggerset til loftskud á 3 m. 3 12
3 ølkar, den ene vurderet for 1 1
de 2 vurderet for 2
en ege standtønde 6
2 spande, 3 stripper og nogle gl. små øltønder 1
en hel og trende halv øltønder 1
et dejtrug 12
3 solde 12
1 schip 8
nogle små grynkurve, tilsammen 1
2 hylder i spisekammeret 12
en kærne og en flødespand 12
en brødspade, en jernpande 1 1
Kobber og messing[redigér]
en kobberkedel med et kobber låg på, en brænde vjus (?) hat og piber til, alt 18
en gl. messing håndkedel 1 8
en messing lysesaks 12
Tintøj[redigér]
en tin vandfad, en tin smør ask, en tin pint krus, en vinkande og nogle små smør brikker
og …kander, vejet tilsammen 12 skålpund, som gør tilsammen 38 sp. á 9 sk.
10 1 6
3 messing kærter, tilsammen 1
2 messing bækkener 1 4
3 sten hollands krus, med tin låg på, tilsammen 1 4
en lygte 12
en liden messing håndkedel 6
en fjæl trappe til loftet 1
en dør til kælderen 8
Sengeklæder[redigér]
2 bolster dyner, en halvdyne af bolster og en bolster hovedpude med vår over,
tvende hørgarns lagner, et blå og hvidt omhæng, over alt
24
en ulden og linden broget borddæk 1
en ulden og olmerdugs overdyne, en bolster underdyne, tvende bolster
hoveddyner, et blå og hvid sengeklæde, tilsammen
15
pigernes seng i pigernes kammer, med tvende bolster dyner, bolster hoveddyne,
alt med blå striber, tvende blå gamle lagner, altsammen
13
en seng i sovekammeret, med en ulden underdyne, en ny ulden olmerdugs overdyne,
en bolster hoveddyne, en ulden broget sengeklæde, tvende blårgarns lagner, altsammen
8
enkens egen seng, som efter gl. herreds brug ikke blev vurderet
Den sal. mands klæder[redigér]
en gl. klæde ving-præstekjole 16 1
en polumictis sammarie 14
en lang gangkjole af klæde 10
Rugsæden[redigér]
møntrug, otte Ribe-tønder og en skip, hver skip vurderet for 1 sdlr. 1 m. 121 1
anden kærv rug 27 skip, hver skip for 1 sdlr. 27
sæderug 36 skip, hver skip for 1 m.l. 8 sk. 27
elleve skip rugsæd i toften, som er tredje kærv rug,
hvilket er ringe og sej jord, hver skip vurderet for 12 m.
4 4
gødning i gården, ungefær 200 læs, hver læs vurderet for 1 sk. 6 8
Sølvtøj[redigér]
en liden sølv skål med drevne buler, og tvende sølv skeder, tilsammen 7 1
hvad utærsket korn som findes i laderne, b… af alle slags korn, beregnes til vårsæden
og hvis holdning angår og hvad som kan overblive, bliver til brug kirkernes tienders
betaling, såsom det meste af samme korn er af begge kirkernes indavlede tiende.
bøger som er antegnet ved 58 og er summeret tilsammen for 5 8
tilsåendes gæld, beretter enken Mari sal. hr. Johan Jessens, intet var hinder endnu bevist

Boets middel foruden husbygninger med bøger beløber sig 642 14
Udgæld
[redigér]

Den salige mands begravelses bekostning, hvilken som er prioritet gæld, af børn bør at udtages, og bedrager sig efter enkens foregivende 51 rd. 1 m. er 77 sdlr.

Folkeløn som er lige beskaffenhed og består som efterfølger: en avlskarl 10 rd. 15 m., andensvenden 6 rd. 9 m., tvende tjenestepigers løn før 4 rd. 2 m. er 14 sdlr., samme folkeløn er beregnet at være forfalden til sidst afvigte Mikkelsdag.

Hæderlige matrone sal. hr. Poffvel Hansens efterleverske med hendes lavværge hæderlig hr. Christen Sørensen Sevel, sognepræst til Darum og Bramming kirker, og hun på sin egen og en del hendes umyndige børns vegne, desligeste hæderlig og vellærde hr. Bærent Laugsen ar Ribe, på sin søns hæderlig hr. Christen Begrentsens, som formynder for det ene af sal. hr. Poffvel Hansens børn, de andre formyndere for værgernes besværligheds skyld ikke kunne møde, og fodrede for den afhandlede præstegårdsbygnings betaling, efter rigtig registrering formedelst, penge 229 sdlr. og 1 m. l., hvilket er med plankeværket medberegnet.

Nok prætenderer de rente af den præstegårdsbygnings kapital for et år og 8 mdr. 28 m. c. som er 14 sdlr. 8 m.

Hvorimod den hæderlige matrone Mari salig hr. Johan Jessens lavværge hæderlig hr. Hans Mortensen Friis, sognepræst til Vilslev og Hunderup kirker, protesterede, og forrenteenkens vegne, hun og var forpligtet til at betale rente af før skrevne kapital, videre end fra sidste afvigte Mikkelsdag, da sal. hr. Johan Jessens først havde obligeret sig til samme gæld efter sidste kontrakt formelding.

Velbemeldte hr. Berent Laugsen og hr. Christen Sørensen svarede og de umyndige fra forne veto, fra den tid som sal. hr. Johan Jessen præstegårdsbygning i brugelighed efter enkens nådens års ende.

Dernæst prætenderer Sara sal. Poffvels, hendes egen forfaldne aftægts penge til påske og pinse, dog således hvilke efter udgivne revers, skulle været betalt til Martini sidst, penge 21 m. l.

Karen sal. hr. (Poffvels) Berthel Strucks efterleverske fordrer forfalden husleje penge 6 m. l.

Både enker prætenderer deres aftægtspenge, forfaldne til sidste jul, 8 rd. siger 12 sdlr.

Nok fordrer Sara sal. hr. Poffvels, for gødning i gården, … efter hendes egen afsigelse 3 sdlr.

Hr. Peder Ben af Ribe fordrede efter den sal. mands hr. Johan Jessens håndskrift udi hans hovedbog, og indgivne specielle regnskab, som efter dens eiquidation med enken, penge 109 sdlr. 8 m. l. Hvorfor han begærede nøjagtig udligning og betaling af sterboet.

Enken selv angiver, at være skyldig Anders Lauritzen kræmmer i Tønder penge 25 sdlr. Søren Hansen i Hjortlund fordrer rede penge 14 sdlr. som han den sal. mand havde lånt, hvilket enken selv vedstod, så at være i sandhed.

Apotekeren Johan Bødker af Ribe fordrede for medikamenter til den sal. mand 1 sdlr. 8 m.

Velagt Termen Knudsen af Kærbøl fordrede penge for 10 skiper malt á 12 m. er 3 sdlr. 1 m. 8 sk.

Hæderlig hr. Hans Fris af Vilslev, som er enkens lavværge, prætenderer til registreringsomkostning i penge – hvilke han tillige med sine forrige prætentioner formener bliver forlods udlig, for af børns bedste midler.

Denne registrerings udgæld foruden gældens bekostning beløber 536 sdlr. 2 m. l.

Og formenes at blive til deling 105 sdlr. 1 m. 14 sk.

At således ved denne registrering er passeret, vidner de 6 vurderingsmænd med deres egne underskrevne hænder.

J•P•S Thøger Nielsen Søren Hansen Jep Nielsen Jens Mortensen J•H•S

Kgl. majestæts herredsfoged råbte 1., 2. og 3. gang om der var nogen af de indstævnede kreditorer efter kald og varsels givelse i dag tilstede, men ingen fremkom, Mari sal. hr. Johan Jessens efterleverskes vegne tingsvinde herefter.

Noter[redigér]

Folio 60.