Hjortvad 1874 indlemmelse i Hygum Sogn

Skift til: navigering, søgning
Afskrift
Til hr. sognefoged Teilmann, Hjortvad

Ved de forhandlinger, der har fundet sted angående indlemmelsen i Hygum kirkesogn af den ved Slesvig forblevne del af Kalvslund sogn, er det kommet på tale, at der ifølge den nu foreliggende afregning med Danmark tilkommer den nævnte sognedel en andel i Kalvslund Kirkes formue af 577 thlr. 12 specier 8 sk.

Mens nu Hygum sogn hidtil har gjort fordring på, at de omkostninger, der ville opstå ved den som følge af indlemmelsen muligvis nødvendige udvidelse af Hygum sogns kirkegård, skulle bæres af sognets indlemmede del, har regeringen derimod udtalt, at det før ommeldte beløb burde indbetales i Hygum kirkekasse, hvorimod da den del af Kalvslund sogn, der skal indlemmes i Hygum kirkesogn, skulle have lod og del lig med Hygum kirkesogn i alle dette sogns kirkekasses aktiver og passiver, samt i alle dets rettigheder og forpligtelser, og skulle sognets kirkekasse således navnlig også bære omkostningerne ved kirkegårdens eventuelle udvidelse.

Forinden der imidlertid udstedes nogen endelig resolution, ville de over sagen høre de interesserede i den tidligere del af Kalvslund sogn og indsende disses erklæring inden den 10. januar 1875.

Haderslev, den 15. december 1874.

(undertegnet) von Rosen (undertegnet) Andresen

[redigér]

Til kirkeforstanderskabet, Hygum

Det i afskrift foranstående reskript tilstilles kirkeforstanderskabet med pålæg om også for sit vedkommende at afgive erklæring over sagen.

Haderslev 15. december 1875.

… M. Andresen

Noter[redigér]

Kirkevisitatorium for Tørninglen Provsti. J. № 10789.