København 1717 arv efter Jacob Pedersen Bager

Skift til: navigering, søgning
9. april 1717

Fremkom i dag for retten Nis Petersen, Hjortvad og udi retten lagde en skriftlig stævning under herredsfogedens hånd dateret 24. marts, som han begærede måtte blive læst, påskreven, edelig afhjemlet og i protokollen indført, hvilket skete.
Stævner egne og samtlige arvingers vegne på fædrene og mødrene side begærede vidner indstævnet i dag, at vidne.
Stævnes bl.a. Hans Nissen, Hjortvad.
Vidne bl.a. Jep Petersen, Villebøl, vidste at salig Jacob Pedersen Bager i København, født i Mejlby, var Nis Petersens kones Birgitte Hansdatters farbrors barn.

7. maj 1717

Fremkom Nis Petersen, Hjortvad, og lagde i retten en skriftlig stævning af 29. apr. at der måtte blive læst, påskrevet og edelig afhjemlet og indført i protokollen.
Nis Petersen begærede af retten, at de ovennævnte vidner måtte fremkaldes og aflægge ed.
Det skete, bl.a. Jep Petersen, Villebøl.

[redigér]

Fredag d. 14. maj 1717

Kgl. Majestæts herredsfoged i Frøs og Kalvslund Herreder, jeg Christian Petersen i Københoved gør hermed vitterligt, efterskrevne arvinger, Nis Pedersen i Hjortvad på sin hustrus vegne nemlig Birgitte Hansdatter, som farbrors brordatter og søskendebarnfædrene side, såvel og på fædrene side søskendebarn Nis Pedersen, Jep Bertelsen og Maren Madsdatter, som var ligeledes beslægtede, og deres efterladte børn, der som arvinger, og Søren Jørgensen i Åbølling, Anders Jørgensen i Lintrup og Jep Jørgensens børn i Mejlby, alle på fadersøsters vegne og endelig Hans Pedersen Harbo i Kastbjerghustru som modersøster datters vegne Jeng Jensdatter alle fulde søskendebørnfædrene og mødrene side, som meldt er skal være årsaget efter havende kundskab (dog uden lovlig advarsel af stedbørn til vedkommende), at bevisliggøre hvad de til salig Jacob Pedersen Bager, som boede og døde i Store Færge Stræde [1] i København var beslægtede.

Såsom hans hustru salig Dorthe Nielsdatter Høstermarch og nu for nogen tid siden skal være død og begravet, så deres imellem dem gjorte testamente (efter kgl. majestæts allernådigste konfirmation) nu skal være erfaret, og arvingerne nu på begge sider til arv og gælds annammelse og betalingbevisliggøre dersom lovlig søgning medviden, altså til dessen lovgyldiges erhvervelse og tingsvinders beskrivelse at tage, herom at vidne og til spørgsmål at svare, indstævnes og citeres med lovlig 8 dages kald og varsel til Kalvslund Herredsting at møde, som er d. 7. maj førstkommende eder Lave Madsen i Lintrup, Jep Pedersen i Villebøl, Peder Madsen i Mejlby og Anders Smed ibid, sådant ærlig i retten efter loven at forklare, da enhver skal vederfares, hvad lov og ret medfører.

Datum Københoved d. 29. april 1717. Christian Petersen

[redigér]

Læst for rettenKalvslund Herredsting fredag d. 7. maj 1717, med opholdne fingre og helligånds ed efter loven afhjemler Hans Hansen af Lintrup og Søren Jessen af Mejlby, at de i dag 8 dage har efter forskrevne stævnings indhold givet lovlig kald og varsel.

Dernæst vandt og forklarede vidnerne, at de vel har kendt salig Peder Andersen, der var en bonde og boede i Mejlby i Lintrup sogn og hans hustru Maren Jepsdatter. Bemeldte Peder Andersen var barnefødt i Gudsnap og døbt i Kalvslund Kirke, hustruen født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke, begge for mange år siden ved døden afgangen, efter at de i deres eneste ægteskab på begge sider havde avlet 5 børn, af hvilke de 4 for længst var afdøde, ugifte og uden livsarvinger, og ligger begravet på Lintrup kirkegård. Det femte deres barn var Jacob Pedersen Bager, som var født udi Mejlby og døbt i Lintrup Kirke, boede og døde udi København i Store Færge Stræde. [1]

1.

Vidnerne var og vel bevist, som de og forklarede, at alle bemeldte Jacob Pedersen Bagers oldefædre og oldemødre opad er alle for lang tid døde, og at Jacob Pedersen Bagerfædrene side havde alene 3 farbrødre, nemlig Hans Andersen, Mads Andersen og Bertel Andersen.

 1. Hans Andersen, født i Gudsnap i Kalvslund sogn og døbt i Kalvslund Kirke, boede i Vimtrup udi Lintrup sogn var gift ikkun én gang med Tøgers datter, som i bemeldte Vimtrup er født, og døbt i Lintrup Kirke, er begge for længe siden bortdøde og begravet på Lintrup kirkegård og har efterladt sig en eneste datter, navnlig:
  1. Birgitte Hansdatter, som endnu lever, er gift med Nis Pedersen boende ud i Hjortvad udi Kalvslund sogn.
 2. Mads Andersen, født i Gudsnap og døbt i Kalvslund Kirke, var gift engang med Karen Jesdatter, som var født i Kalvslund og døbt i Kalvslund Kirke, boede i Kalvslund, men for rum tid siden begge bortdøde og begravetKalvslund kirkegård, har efterladt sig en eneste datter ved navn:
  1. Maren Madsdatter, født i Kalvslund og døbt i Kalvslund Kirke, var ikkun gift engang med Jep Jensen fra Stenderup, som var døbt i Føvling Kirke og boede siden udi Kalvslund by, hvilke begge er døde og begravede på Kalvslund kirkegård. Har efterladt sig en eneste datter, navnlig:
   1. Karen Jepsdatter, som ligeledes er født i Kalvslund og døbt i Kalvslund Kirke, lever endnu og er gift med Chresten Jensen, som bor i tit bemeldte Kalvslund.
 3. Bertel Andersen, d. 3. farbror, var ligeledes født i Gudsnap og døbt i Kalvslund Kirke, var ikkun engang gift med Gunder Andersdatter, som var født i Hjortvad og døbt i Kalvslund Kirke, boede udi Gudsnap, er død, begravet på Kalvslund kirkegård, og efterlod de sig tvende sønner Jep Bertelsen og Nis Bertelsen, begge født i Gudsnap og døbt i Kalvslund Kirke.
  1. Jep Bertelsen boede i Hjortvad by i Kalvslund sogn, var 2 gange gift, først med Karen Jensdatter, født i Rejsby sogn og døbt i samme kirke. Med hende avlede han 1 søn, navnlig Jørgen Jepsen og 3 døtre, alle fødte i Hjortvad og døbt i Kalvslund Kirke.
   1. Sønnen Jørgen Jepsen, 16 år, tjener udi Varming i Seem sogn og er endnu ugift, hans formynder er Nis Petersen, Hjortvad.
   2. Anna Jepsdatter er gift i København og bor i Nyboder, og hendes mand navnlig Hendrich Helmersen er bådsmand.
   3. Maren og Giertrud Jeps døtre er begge ugifte og opholder sig i Varming i Seem sogn. Nis Jensen i Rejsby, morbror, er Marens formynder. Peter Jensen i Seem er Giertruds morbror og formynder.

   Efter Jep Bertelsens første hustrus Karen Jensdatters dødelige afgang, kom bemeldte Jep Bertelsen i sit andet ægteskab med Anna Michelsdatter, født i Fjersted i Spandet sogn, døbt i samme kirke. Med hende avlede han en eneste datter. Jep Bertelsen er for nogle år siden død og begravet på Seem kirkegård. Moderen med datteren, som begge er ugifte, bor endnu i Varming i Seem sogn.

   1. Karen Jepsdatter, 10 år, født i Varming og døbt i Seem Kirke, er hos hendes mor i Varming. Peter Michelsen i Fjersted er hendes morbror og formynder.
  2. Nis Bertelsen boede i Kalvslund by og samme sogn, er død, var og 2 gange gift, først med Dorthe Chrestensdatter, som var født i Holsted og døbt i Holsted Kirke. Med hende avlede han tvende børn:
   1. En søn, navnlig Bertel Nissen, som er født i Kalvslund og døbt i Kalvslund Kirke, var siden bager i København og døde dér i pestens tid, efterladende sig en datter ved navn:
     Margrete Bertelsdatter.
   2. Nis Bertelsens anden barn af det første ægteskab, var en datter navnlig Maren Nisdatter, født i Kalvslund og døbt i bemeldte Kalvslund Kirke, som nu er i København og sig der opholder.

   Efter bemeldte Nis Bertelsens første hustrus dødelige afgang, kom han i andet ægteskab med Dorthe Hansdatter, barnefødt i Guldager sogn og døbt i bemeldte sogns kirke. Med hende avlede han tvende sønner

   1. Anders, 28(?) år, og Hans Nissen, 22 år, de tjener i Kalvslund sogn, og en datter Dorethea Nisdatter, 28 år, som alle var fødte i Kalvslund by og døbt i Kalvslund Kirke, hvilke alle endnu lever og er ugifte og opholder sig udi tit bemeldte Kalvslund sogn. Hendes formynder er Hans Nissen, Hjortvad.
2.

Om salig Jacob Pedersen Bagers slægtmødrene side gjorde før ommeldte vidner denne forklaring, at bemeldte Jacob Pedersen Bager havde haft:

 1. En morbror, navnlig Jørgen Jepsen født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke, boede i førnævnte Mejlby og kom først i ægteskab med den rolige pige Sedsel Sørensdatter af Hjortvad, som var sammesteds født og døbt i Kalvslund Kirke. De avlede 9 børn tilsammen, som alle med deres moder døde udi fjendernes tid, og er begravede på Lintrup kirkegård.
  Siden kom han i ægteskab med en enke ved navn Maren Sørensdatter, født udi Lintrup og døbt i bemeldte Lintrup Kirke, avlede 4 børn tilsammen, nemlig 3 sønner og 1 datter, som alle er fødte udi Mejlby og døbt i Lintrup Kirke. Af disse sønner er tvende levende, som er gifte, den ene navnlig:
  1. Anders Jørgensen bor i Lintrup by, den anden søn navnlig
  2. Søren Jørgensen, som bor i Åbølling i Føvling sogn.
   Deres far og mor døde udi Mejlby og er begravet på Lintrup kirkegård.
  3. Den 3. søn Jep Jørgensen boede i Mejlby og kom i ægteskab med den ærlige pige Abel Maria Lavridsdatter af Lintrup og avlede med hende tvende børn, en søn 15 år gl. og en datter 17 år gl., som begge endnu lever og er født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke. Så døde deres moder og blev begravet i Lintrup Kirke.
   Siden kom han i ægteskab med den rolige pige Berthe Chrestensdatter af Foldingbro, og avlede tvende børn med hende, 1 søn og 1 datter, som ligeledes er født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke.
   Så døde han i tit bemeldte Mejlby og begravet på Lintrup kirkegård og efterlod sig før ommeldte 4 børn:
    1. søn, navnlig Jørgen Jepsen 15 år gl., datteren Karen Jepsdatter 17 år gl., 2. søn Christian Jepsen 9 år gl., yngste datter Abel Maria Jepsdatter 6 år gl., som alle endnu lever
    og er de 2 første i Lintrup hos deres velærværdighed mag. Chresten Vellejus, som er de 2 børns morbror. De andre 2 børn i Mejlby hos moderen, som de er fødte.
  4. Sedsel Jørgensdatter efter salig Jacob Pedersen Bagers begæring, rejste over til København og forblev hos ham indtil hun døde, blev begravet udi Sankt Nicolai Kirkes urtegård.
 2. Endnu havde Jacob Pedersen en moster, navnlig Johanne Jepsdatter, som er født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke, og kom i ægteskab med en enkemand ved navn Jens Knudsen, boede i Mejlby og døde sammesteds, blev begravetLintrup kirkegård. Efter dem lever ikkun en eneste datter, navnlig:
  1. Jeng Jensdatter, som ligeledes er født i Mejlby og døbt i Lintrup Kirke, opdraget i ermeldte Mejlby indtil hun kom i ægteskab med velagt Hans Pedersen Harboe i Kastbjerg i Lintrup sogn, hvor de endnu lever og bor.

Flere farbrødre, morbrødre, fastre og mostre eller deres børn, børnebørn og efterkommere end før ermeldt og omvundet, har salig Jacob Pedersen Bager ikke haft.

fædrene side er Jacob Pedersens arvinger disse
[redigér]
 1. Den salige mand Jacob Pedersens 1. farbror Hans Andersen:
  1. hans efterladte og med Nis Pedersen gifte datter, navnlig Birgitte Hansdatter, boende i Hjortvad i Kalvslund sogn.
 2. Den salige mands 2. farbror Mads Andersen:
   1. hans datterdatter Karen Jepsdatter, Chresten Jensens hustru boende i Kalvslund by.
 3. Den salige mands 3. farbror Bertel Andersens 2 sønners børn, nemlig:
  1. Jep Bertelsen udi hans første ægteskab med Karen Jensdatter, avlede 4 børn:
   1. Jørgen Jepsen 16 år gl., tjenende i Varming i Seem sogn, hans forordnede formynder er Nis Pedersen udi Hjortvad
   2. Anna Jepsdatter gift med en bådsmand, navnlig Hendrich Helmersen og bor i København i Nyboder
   3. Maren, og
   4. Giertrud Jepsdatter er begge ugifte og opholder sig udi Varming udi Seem sogn.
    Nis Jensen udi Rejsby er Maren Jepsdatters morbror og formynder.
    Peder Jensen udi Seem er Giertruds Jepsdatters morbror og formynder.

   Jep Bertelsen udi hans andet ægteskab med Anna Michelsdatter af Fjersted avlede en eneste datter:

   1. Karen Jepsdatter 10 år gl., værende hos hendes mor i Varming i Seem sogn. Peder Michelsen i Fjersted er hendes morbror og isatte formynder.
  2. Og for det andet Bertel Andersens anden søn Nis Bertelsen, hans udi 2 ægteskaber avlede børn og børnebørn, nemlig af det første ægteskab Bertel Nissen Bager, hans efterladte datter
   1. Margrete Bertelsdatter, værende i København hos hendes mor Maren Nisdatter, tjener udi København … her foruden formynder

   Dernæst af det andet ægteskab efterladte 3 børn:

   1. Anders Nissen, … år gl.
   2. Hans Nissen 22 år gl., begge deres egen værge, ugifte, og tjener udi Kalvslund sogn
   3. og datteren Dorethea Nisdatter 28 år gl., er ugift og opholder sig i bemeldte Kalvslund sogn, hendes formynder er Hans Nissen udi Hjortvad.
mødrene side er salig Jacob Pedersens arvinger disse
[redigér]
 1. Den salige mands morbror Jørgen Jepsen, hans børn:
  1. Søren Jørgensen, en skattebonde i Åbølling i Føvling sogn.
  2. Anders Jørgensen, ligeledes en skattebonde, boende udi Lintrup by
  3. Jep Jørgensens 4 efterladte børn, navnlig:
   1. Jørgen Jepsen 15 år gl., tjener hos hans morbror velærværdige mag. Chresten Vellejus, sognepræst for Lintrup og Hjerting menigheder og provst i Frøs og Kalvslund Herreder, hans farbror Anders Jørgensen af Lintrup er hans konstituerede formynder.
   2. datteren Karen Jepsdatter 17 år gl., ligeledes hos hendes morbror velærværdige hr. provst mag. Chresten Vellejus at være. Hendes formynder er Hans Pedersen Harboe i Kastbjerg
   3. 2. søn Christian Jepsen 9 år gl., værende i Mejlby hos sin mor, hans formynder er Hans Pedersen i Dover
   4. den 2. datter Abel Maria Jepsdatter 6 år gl., ligeledes hjemme udi Mejlby hos hendes mor at være, hendes formynder er Knud Terchelsen i Dover
 2. Den salige mands moster Johanne Jepsdatter hendes eneste efterladte datter:
  1. Jeng Jensdatter, gift med Hans Pedersen Harboe, boende i Kastbjerg.

Som alle er de eneste sande og rette arvinger efter tit bemeldte salige Jacob Pedersen Bager, der boede og døde i København i Store Færge Stræde, [1] og ingen flere eller andre arvinger er efter ham, end de før ommeldte, som alle med de konstituerede formyndere, for de umyndige er udi Haderslevhus Amt udi Ribe Stift beboende.

Noter[redigér]

Fol. 191-192.

 1. 1,0 1,1 1,2 Østre side af Højbro Plads, som ryddedes efter Københavns brand 1795.