Kalvslund 1780 Knud Simonsen rigtighed

Skift til: navigering, søgning

Da det har behaget gud ved døden at bortkalde min nu salige hustru Kiesten Nielsdatter og derved sat mig underskrevne Knud Simonsen, besidder af ½ kongelig Haderslevhus fæstegård udi Kalvslund, udi den bedrøvelige enkemands stand med 3 myndige og 3 umyndige børn, og mine omstændigheder ikke tillader mig længere i enlig stand at hensidde, så har jeg besluttet atter at indlade mig udi andet ægteskab med den gudelskende pige Gidske Hansdatter sammesteds og efterdi samme ægteskab ej kan fuldbyrdes førend der er sket rigtighed mellem mig og bemeldte 6 moderløse børn i henseende til deres mødrenearv, har jeg udi min salige afdøde kones nærmeste pårørendes, som er Tøger Nielsen af Kalvslund og Søren Petersen af Tornum hos og overværelse efter mit bos nøjagtige overvejelse og på min samvittighed udlovet og udsagt mine med bemeldte afdøde kone avlede børn såsom:

  1. Peder Knudsen, 24 år gl. for al mødrenearv 20 rd., skriver tyve rigsdaler, og en ege halvkiste, dernæst en klæde klædning af hjemgjort tøj på hvad kulør han selv lyster, og en ditto sort klædning.
  2. Simon Knudsen, 22 år gl., i alle måder som første.
  3. Tærkel Knudsen, 13 år gl., ligeledes i alle måder som første og desforuden forsvarlig opdragelse til han opnår hans 18. år, og så giver jeg ham et godt forsvarligt uld-lam.
  4. Mette Knudsdatter, 17 år gl., ligeledes for mødrenearv 10 rd., skriver ti rigsdaler c., og hendes moders kiste, samt en seng så god som 20 rd., dernæst forsvarlige klæder efter sognets skik og brug samt en sort kjortel af hjemgjort tøj, tillige med fri trolovelse når hun skal giftes.
  5. Else Knudsdatter, 10 år gl., ligeledes 10 rd. og en egekiste med flad låg og en liden jernbunden skrin, alt det øvrige ligesom hendes søster. Dernæst nyder de to deres salige moders livs- og gangklæder til lige deling, og alle forskrevne arvemidler bliver stående renteløs i gården til enhver har opnået sit 18 års alder.
  6. Endnu skal min stedsøn Niels Petersen, 26 år, have for al mødrenearv ligeledes 20 rd., skriver tyve rigsdaler, og en sort klædning af hjemgjort tøj; og desforuden nyder de alle fri tilflugt til deres fødested udi sygdoms tid, så længe de er enlige og ugifte.

At dette er alt hvad jeg formår at udgive merbemeldte mine 6 børn udi mødrenearv bevidner såvel jeg som ved underskrevne 2 mænd med egenhændig underskrift ydmygt bedende de kongelige herredsbetjente i Frøs- og Kalvslund Herred samme med underskrift ville stadfæste og på mit navn, gård og gods behørig protokollere.

Datum Hygum Ting d. 1. feb. 1780.

Knud Simonsen Peder Knudsen Simon Knudsen
Niels Pedersen Tøger Nielsen Sørren Pedersen
Til vitterlighed H. Daue Til vitterlighed S. Simonsen


[redigér]

Kendes jeg underskrevne Knud Simonsen boende udi Kalvslund og hermed for mig og mine arvinger vitterlig gør, at jeg ret sand og velanstændig gæld pligtig og skyldig er til min stedsøn Nis Pedersen ibid. kapital 94 rd., skriver fire og halvfemsindstyve rigsdaler courant, som han mig til mine nødvendige udgifters afbetaling på min venlig begæring rede lånt og med forstrakt haver og alt så udi min sande nytte og gavn er forbrugte og anvendte.

Anlover og forpligter mig derfor hermed og i kraft dette bemeldte kapital 94 rd. ej alene årlig fra dato af efter 4 procent at forrente, mens endog efter ¼ års foregående lovlig opsigelse (som begge parter at gøre fristår) igen med alle resterende renter, og imod forhåbning anforårsagede omkostninger, den sidste med den første skilling, til velbemeldte min kreditor Niels Pedersen, hans arvinger eller hvem denne obligation med rette i hænde haver skadesløs at betale og afdrage.

Og det ved speciel forpantelse med første prioritets pant i min påboende og i besid havende halve kongelige Haderslevhus fæstegård udi Kalvslund herred, sogn og by beliggende, samt alt mit andet havende og bekommende gods og formue, såvel levendes som dødt, slet intet undtagen eller forbeholden udi nogen måder, så vidt deraf til fuldkommen betaling fornøden gøres.

Så at mig eller mine arvinger, ikke skal fri eller frelse nogen rettergang, rettens velgerninger, mandater eller forordninger, som enten er eller kommer, ildsnød, krig eller fjenders indfald, mens alene den bare og rene betaling og foreskriver alt sammen ved hæder og æres fortabelse, tro og gode love, uden nogen list og svig.

Dette til stadfæstelse under min hånd og konsenterer protokollation.

Datum Kalvslund d. 29. sep. 1780.

Knud Simonsen in fidem S. Simonsen

Noter[redigér]

Side 515-517. Album