Kalvslund 1842 Ebbe P. Andersen matr. № 4a gård

Skift til: Navigation, Søgning

Skøde til Ebbe Peder Andersengård hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. i Kalvslund.


Skøde
[redigér]

Jeg underskrevne selvejergårdmand Peder Nielsen i Kalvslund by og sogn tilstår herved at have solgt, ligesom jeg og herved sælger, skøder og afhænder fra mig og mine arvinger til min svigersøn Ebbe Peder Andersen, mit efter skøde af 21. marts 1821 ejende og påboende gård her i byen, stående for hartkorn ager og eng 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. og da køberen har berigtiget købesummen 500 rd. h. c. eller 800 rd. rede sølv, nævnes otte hundrede rigsbankdaler rede sølv, dels ved kontanter, dels ved obligations-udstedelse, så skal atter nævnte gård af hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb., med påstående bygninger og tilliggende jorder, samt ind- og udbo, tillige med besætning af kreaturer, vogne, plov og harve, herefter tilhøre førnævnte Ebbe Peder Andersen og arvinger som deres fuldkomne ejendom, og som jeg er pligtig at hjemle dem efter loven.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse.

Kalvslund, den 16. november 1842.

Peder Nielsen Til vitterlighed
Lauritz Jensen Peder Andersen

Læst inden Riberhus Birketing, den 21. dec. 1842.

Wilmann kst. Juel

[redigér]

I overensstemmelse med skøde- og panteprotokollerne bemærkes:

Kontrakt oprettet den 21. marts 1821, imellem Peder Nielsen og Niels Thøgersen, hvorved sidstnævnte og hustru er betingede aftægt for livstid, og deres 4 døtre, så længe de er ugifte, en del forbeholdenheder i anledning af den herved skødede gårds overdragelse til førstnævnte. Læst den 23. maj f. år og protokolleret № 5 fol. 138 pag. 2.
I gebyrer for tinglæsningen, attesten og protokollationen, samt i 20 procent afgift, betales 5 rd. 56⅖ sk. sølv, fem rigsbankdaler halvtredsindstyve og seks to femtedel skilling sølv. Juel


[redigér]

Aftægtskontrakt fra Ebbe Peder Andersen til Peder Nielsengård hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. i Kalvslund.


Aftægtskontrakt oprettet imellem Peder Nielsen og Ebbe Peter Andersen, begge af Kalvslund.

1.

Så længe min svigerfader Peder Nielsen finder sig tilfreds at gå på mad og mål med mig og familie skal han nyde samme underholdning som vi selv erholder, men er han ikke dermed tilfreds, da skal han nyde følgende aftægt:

Til aftægtsværelse indrømmes ham den nordre stue i våningshuset, som jeg holder ham ved lige med kalkning, vinduer, døre, loftskud og kakkelovn.

Af brændsel leverer jeg ham årlig frit hjemkørt og indlagt på et bekvemt sted 10 læs tørv, hvert læs til 14 snese, 8 læs strøgne klyne, 1.400 til hvert læs. Brændselet graves af mig og røgtes, samt hjemkøres i rette tid uden at aftægtstageren dermed har noget at bestille.

Af korn leveres min svigerfader 2 tønder god og sund rug, 4 skipper boghvedegryn, 2 skipper hele byggryn, 6 skipper malt, en toppet skippe bygmel, som leveres i 2 terminer årlig, eller om aftægtstageren måtte ønske det da til forskellige gange. Ligeledes leveres 1 lispund tør flæsk, foruden ben og 1 lispund tørt kød, ugentlig 1 pund smør og daglig ½ kande nymalket mælk og hver anden dag 1½ skummet sødmælk.

Aftægtstageren skal have på foder og græs ét får med yngel, dog ikkun de sidste på græs. Dør fåret leveret ham et andet i stedet.

Aftægtstagernes offer til præst og degn betales af mig.

I håndpenge gives ham årlig 2 rd. h. cour. eller 3½ rd. rede sølv og desuden skal han have ret til at have 2 rd. h. cour. eller 3 1/5 rd. rede sølv af den mand, der har nogle af gårdens jorder i leje.

Til brug på aftægten udtager min svigerfader 1 sengeklæde, som jeg holder ham ved lige med lagner. Årlig leveres ham en ny skjorte, samt desuden hvad han behøver af daglige klæder, ligesom vi for øvrigt besørger hans vask og holder ham ren. Endvidere udtager han på aftægten 1 klokke, 1 jern pande, 1 stol og 1 bord. I stedet for havejord leverer jeg ham 12 skæpper kartofler, hvoraf de 4 skæppe når de er tjenlige til spisning og resten når kartoflerne om efteråret optages.

Til kirke eller købstad efter lov leveres aftægtstageren velbespændt vogn og så ofte han forlanger det en hest at ride på.

Kornet besørges formalet og hjemkørt, ligesom jeg når de bages for mig selv må besørge aftægtstagerens korn lagt i brød og bagt. Ligeledes skal jeg besørge hans malt brygget i øl. Endvidere besørger jeg hans madlavning.

2.

I sygdomstilfælde skal jeg eller gårdens besidder yde aftægtstageren al mulig pleje og opvartning, og når han ved døden er afgået besørger jeg hans begravelse således som skik og brug er i sognet.

3.

Ved aftægtstagerens dødelige afgang hjemfalder til gårdens besidder hvad han har udtaget til brug på aftægten, undtagen hans liv- og gangklæder, samt kiste der tilhører hans søn Peder Pedersen.

4.

Aftægtspræstationerne ydes hver majdag og mortensdag.

5.

Såfremt aftægtstageren skulle have i sinde at flytte bort, skal aftægten leveres ham én mil fra min gård og i stedet for smør, mælk og brændsel giver jeg ham årlig 10 rd. Hamborg cour. eller 16 rd. rede sølv, det halve til majdag og det andet halve til mortensdag.

Håndpengene leveres uforandret.

6.

Nærværende aftægt skal hæfte med første prioritet den mig under dags dato tilskødede gård af hartkorn, ager og eng 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb.

7.

Denne aftægt anslås for det stemplede papirs skyld til 242 rd. 4 sk. rede sølv.

8.

Til brønden og skorstenen haver aftægtstageren fri og ubehindret afbenyttelse.

9.

Når aftægtstagerene er flyttet bort, kan han igen komme tilbage til aftægtsværelset og dette skal ham følge deraf bestandig stå ledig.

Når han flytter tilbage har han ret til at fordre aftægten præsteret.

10.

Af kålhaven skal aftægtstageren årlig leveres 100 kål.

11.

Uanset at aftægtstageren flytter bort, fodrer, græsser jeg hans får med yngel.

12.

Aftægtstageren har ret til at lade sine børn opholde sig dem hos sig i aftægtsværelset.

Kalvslund den 16. november 1842.

Peder Nielsen Ebbe Peder Andersen
Til vitterlighed Lauritz Jensen Peder Andersen
Læst inden Riberhus Birketing, den 1. december 1842. Wilmann konst. Juel

[redigér]

I overensstemmelse med skøde- og panteprotokollerne bemærkes :

Kontrakt oprettet 21. marts 1821, imellem Peder Nielsen og Niels Thøgersen, hvorved sidstnævnte og hustru er betingede aftægt for livstid og navnlig deres 4 døtre, så længe de er ugifte, en del forbeholdenheder i anledning af den herved behæftede gårds overdragelse til førstnævnte. Læst den 23. maj f. år og prot. № 5 fol. 138 pag. 2.

I gebyrer for tinglæsningen, attesten og protokollationen, samt i 20 procent afgift betales 2 rd. 92⅖ sk. sølv, to rigsbankdaler halvfemsindstyve og to femtedel skilling sølv.


[redigér]

Panteobligation fra Ebbe Peder Andersen for 3 gange 192 rd. r.s. på gård hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. i Kalvslund.


Panteobligation
[redigér]

Jeg selvejergårdmand Ebbe Peder Andersen af Kalvslund tilstår herved gæld skyldig at være min kones trende søstre Ane Marie Pedersdatter, Kirsten Marie Pedersdatter og Else Marie Pedersdatter, hver den kapital 120 rd. Hamborg cour., der er 192 rd. rede sølv, og som udgør for dem alle tre 576 rd. rede sølv, hvilke jeg forbinder mig at udbetale til enhver af dem efter foregående ½ års opsigelse fra enten af siderne i hvilken 11 juni eller 11. december termin til den tid opsigelse finde sted i rigsbankpenge rede sølv uden hensyn til kvartalskursen, og imidlertid kapitalen er indestående hos mig svarer jeg deraf lovlige renter fra 1 maj sidst.

Til sikkerhed for kapital, renter og skadesløse omkostninger i søgsmålstilfælde, pantsætter jeg herved med anden prioritet næstefter aftægten til min svigerfader Peder Nielsen, der er angivet for det stemplede papirs skyld til en værdi af 242 rd. 4 mark rede sølv, min efter skøde af dags dato ejende og påboende gård her i byen, der står for hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. ager og eng.

Såfremt renterne udebliver over forfaldstiden er kapitalen uden opsigelse forfalden til betaling. I sygdomstilfælde underkaster jeg mig den ved forordningen af 25. jan. 1828 befalede hurtige rettergangsmåde.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse. Kalvslund, den 16. nov. 1842.

Ebbe Peder Andersen Til vitterlighed :
Lauritz Jensen Peder Andersen

Læst inden Riberhus Birketing den 21. dec. 1842.

… … … (resten udeladt her)


[redigér]

Deklaration fra Ebbe Peder Andersen i Kalvslund hæftende på gård ibid. hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb.


Deklaration
[redigér]

Jeg underskrevne selvejergårdmand Ebbe Peder Andersen af Kalvslund, der under dags dato har modtaget skøde på min svigerfader Peder Nielsens gård, og overensstemmende med den mellem os passerede gårdhandel deklareres herved et efterhånden som min kones trende søstre Ane Marie Pedersdatter, Kirsten Marie Pedersdatter og Else Marie Pedersdatter bliver gifte eller fylde deres 25. år skal jeg udlevere enhver af dem en ny forsvarlig sengs klæder med fyld, således som samme findes anført i registreringsforretningen efter deres moder af 27. oktober 1825, samt desuden hver en ny halvkiste, og Anne Marie Pedersdatter hendes moders dragkiste. Endvidere skal else Marie Pedersdatter når hun forlanger det have en vinters fri kost og huslejlighed samt varme og lys hos mig, og regnes tiden fra mikkelsdag til sankt Hans. Så længe ovennævnte mine trende svigerinder er ugifte, skal de i sygdomstilfælde have fri kost, pleje og opvartning hos mig eller gårdens besidder, efter min svigerfader Peder Nielsens død skal ovennævnte mine trende svigerinder så længe de er ugifte have ret til at bebo aftægtsværelset med kakkelovn og skorsten og desuden leverer jeg dem frit gravet, røgtet og hjemkørt årlig 2 læs strøgne klyne, hvert læs til 14 snese.

Til sikkerhed for opfyldelsen af deklarationen pantsætter jeg herved udi tredje prioritet næstefter aftægten til min svigerfader Peder Nielsen, der er ansat til værdi 242 rd. rd. 4 mark rede sølv, og obligationen af dags dato til mine 3 svigerinder for 576 rd. rd. rede sølv, min efter skøde af dags dato ejende og påboende gård her i byen, der står for hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse Kalvslund den 16. nov. 1842.

Ebbe Peder Andersen Til vitterlighed :
Lauritz Jensen Peder Andersen

Læst inden Riberhus Birketing, den 21. december 1842.

Wilmann konst. Juel

Ifølge skøde- og panteprotokollen bemærkes i kontrakt oprettet den 21. marts 1821, imellem Peder Nielsen og Niels Thøgersen, hvorved sidstnævnte og hustru er betingede aftægt for livstid og deres 4 døtre, så længe de er ugifte, en del forbeholdenheder i anledning af den herved behæftede gårds overdragelse til førstnævnte. Læst den 23. maj forrige år og prot. № 5 fol. 138 pag. 2.

I gebyrer for tinglæsningen, attesten og protokollationen, samt i 20 procent afgift betales 3 rd. 93 3/5 sk. sølv, tre rigsbankdaler halvfemsindstyve og tre tre femtedel skilling sølv. Juel


[redigér]

Fremlagt inden Riberhus Birks skifteret, den 11. maj 1849. Stricker

I overensstemmelse med skøde- og panteprotokollen for Riberhus Birks jurisdiktion, bevidnes herved, at Ebbe Peder Andersen står antegnet som ejer af en gård i Kalvslund by og sogn, med gl. hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. efter et til ham af Peder Nielsen udstedt skøde, dateret den 16. november 1842, tinglæst den 21. dec. s. år, og prot. № 8 fol. 24…

Ved tinglæsningen er bemærket, som endnu er åbenstående i kontrakt oprettet den 21. marts 1821 imellem Peder Nielsen og Niels Thøgersen, hvorved sidstnævnte og hustru er betinget aftægt for livstid m.v. og deres 4 døtre så længe de er ugifte, en del forbeholdenheder, i anledning af samme gårds overdragelse til førstnævnte. Denne kontrakt er læst den 23. maj s. år og protokolleret № 5 fol. 138 pag. 2.

I den fra rentekammerets matrikuls kontor den 17. dec. 1847 udfærdigede afskrift af den ny matrikel som er vedlagt pantebøgerne, er den samme gård under Peder Nielsens navn anført med matr. № 4a til gl. skat 12 rd. 30 sk. og nyt hartkorn 2 td. 2 skp. 1 fjk. 1¼ alb. og en lod eller parcel for samme ejer og gården al den hartkorn, men under Ebbe Engelbrechtsens navn, som bruger, med nyt hartkorn 1 fjk. 2¾ album.

Under bemeldte Ebbe Peder Andersens navn findes endvidere anført:

  1. Kontrakt oprettet den 16. november 1842 med Peder Nielsen, hvormed han er betinget aftægt for livstid m.v. af foran meldte gård, anslået til kapitalværdi 242 rd. 4 sk. r. s. Læst d. 21. december s. år og prot. № 8 fol. 25 pag. 1.
  2. Panteobligation, udstedt den 16. november 1842, til Ane Marie Pedersdatter, Kirsten Marie Pedersdatter og Else Marie Pedersdatter, enhver af dem for 192 rd., tilsammen 576 rd. r. s. med 2. prioritet næst efter førbemeldte aftægt. Læst d. 21. dec. s. år og prot. № 8 fol. 26 pag. 2.
  3. Deklaration, udstedt d. 16. november 1842, hvorefter Ebbe Peder Andersen, i anledning af hans gårds køb at præstere til førnævnte sine 3 svigerinder når de bliver gifte eller fylder hver især deres 25. år en del sengeklæder og møbler, og give Else Marie Pedersdatter sin kost, huslejlighed, lys og varme i en vinter, ligesom de alle, så længe de er ugifte, i sygdoms tilfælde skulle have sin kost, pleje og opvartninggården, samt efter deres faders dødelige afgang, erholde hans aftægtsbolig med kakkelovn og skorsten til afbenyttelse, ligesom frit leveret af gårdejeren 28 snese strøgne klyne årlig, alt så længe de er ugifte. Dette dokument er læst den 21. dec. s. år og prot. № 8 fol. 27 pag. 1. Det bemærkes at nys anførte præstationer ikke er ansatte til pengeværdi.

Til bekræftelse med mit navn og segl. Ribe den 11. maj 1849. Juel (L. S.)

Noter[redigér]

№. 8-24, 8-25 og 8-26. Online: billedviser

Kopibog fol. 209. Album

Bemærkningerne fra 1849 er muligvis anført på originalskødet og i skifteprotokollen, eller i bog 9.

5-138, 8-25, 9-26-28.

Aflæst ifølge begravelsesattest den 7. nov. 1877. 18-454.

Aflæst ifølge kvittering og attest den 7. nov. 1877. 18-455.