Kalvslund 1854 Hans Nielsen matr. № 10 Søndereng

Skift til: navigering, søgning

Vi undertegnede samtlige forhenværende sognedegn for Lintrup og Hjerting menigheder Michel Nielsens testamentariske arvinger, tilstår herved og gør vitterligt, at gårdmand Hans Nielsen i Kalvslund, som ifølge det af hans fader Niels Hansen den 14. juni 1829 1819 udstedte og den 30. i s. måned tinglæste skøde på en eng, Søndereng kaldet, i Kalvslund af gl. hartkorn 2 skp. 2⅜ alb., i den nye matrikel skyldsat under № 10 for 1 skp. 3 fjk. ¾ alb., er berettiget til at erholde bemeldte ejendom tilbage efter Michel Nielsens død imod at betale for samme de 300 rd., den i sin tid kostede, har ved summens udbetaling til Hans Thøgersen, hvem afdøde sognedegn Michel Nielsen i levende live har bestemt den til, indløst ejendommen, så at vi ikke have videre lod eller del i den, men den fra nu af tilhører bemeldte gårdmand Hans Nielsen som hans velerhvervede ejendom.

Kalvslund, den 25. juni 1854.

Bunde Poulsen på min kones Mette Kirstine Jacobsdatters vegne.
Jep Andersen på min kones Mette Kirstine Hansdatters vegne.
Niels Jacobsen Jens Jacobsen
Peder Mikkelsen Jacobsen Hans Jacobsen

[redigér]

Jeg J. Hempel, sognepræst for Rødding og Soring (?) menigheder, som ved forrige sognedegn for Lintrup og Hjerting menigheder Mikkel Nielsens den 10. sep. 1842 allernådigst konfirmerede testamente af 11. april s. år er indsat til fuldbyrder af samme testamente, bevidner, at ingen andre end udstederne af ovenstående dokument i forening med gårdmand Hans Thøgersens børn, som nu er i besiddelse af obligationen, tilkommende arv efter ham, og ratihaberer deres erkendelse af at den pågældende ejendom rettelig og imod det anførte vederlags erlæggelse er faldet tilbage til Niels Hansens søn, gårdmand Hans Nielsen i Kalvslund.

Rødding Præstegård, den 4. juli 1854. J. Hempel (L. S.)

Ifølge testamente dateret 11. april 1842, læst konfirmeret 10. sep. s. år, der er forevist, er pastor J. Hempel i Rødding udnævnt som eksekutor testamenti.

Noter[redigér]

№ 9-438. Statens Arkiver: billedviser album

… 4-505.

Solgt 22-…