Kalvslund 1907 folketingmand Jørgen Jørgensen

Skift til: navigering, søgning

Folketingsmand Jørg. Jørgensen død
[redigér]

Der kommer i dag et overraskende dødsbudskab, som vil vække sorg i vide kredse. Ribekredsens ny folketingsmand, Jørgen Jørgensen, Kalvslund, er afgået ved døden.

Som det vil erindres, holdt folketingsmanden for nylig en række vælgermøder. Vejret var i de dage regnfuldt og råkoldt, og møderne trak ud til urimelig sent på aftenerne eller nætterne. Hr. Slengerik, for hvem det jo er en væsentlig beskæftigelse at tage sig af vælgernes sag i andres kredse end hans egen, var indkaldt. Med ham og stedlige mænd, der ligeledes rejste fra det ene mødested til det andet, måtte Jørg. Jørgensen tage kampen op aften efter aften.

Det var den almindeligste antagelse, at Jørg. Jørgensen klarede sig meget bravt. Skønt han var ny rigsdagsmand og stod overfor en så træneret rejseagitator som Slengerik, blev Jørg. Jørgensen ikke svar skyldig på noget af de spørgsmål af betydning, som vælgerne ønskede klarlagt. Småtterier og snurrepiberier lod Jørgensen derimod gerne ligge. Dem vidste han, at vælgerne i Ribekredsen nok selv skulle tage for, hvad de var værd.

Og sikkert er det, at Jørgensen vandt ved disse møder. Vel erkendte man, at den gamle, veløvede redaktør og rejseagitator var nok så tungerap, som den ny rigsdagsmand. Det måtte jo så være. Men Jørgensens ligefremme og saglige måde at tage tingene på lod tydeligt vælgerne mærke, at her stod en mand bag de jævne ord, en mand af den gode demokratiske stamme. Jørgensen forhold til sin valgkreds styrkedes gennem disse møder.

Men det tog på hans helbred. Dette aften efter aften i det råkolde vejr og den klamme luft til et sent klokkeslæt, undertiden ret ene, at skulle tage kampen op med både indkaldte og hjemlige agitatorer, det var mere, end hans lunger kunne tåle. Midt under møderne fik han en stærk lungebetændelse. Det var denne, der nu har ført døden med sig.

Jørg. Jørgensen, som fødtes den 16. oktober 1866 på slægtens gård i Kalvslund ved Ribe, har på mange flere end det politiske område været en dygtig og virksom mand.

For det første var han det som praktisk landmand. Sit landbrug har han fået bragt på højde med tidens krav på samme tid, som han har slidt ihærdigt i de ret mange tillidshverv, der tid efter anden er lagt på ham.

Siden 1895 har han siddet i sognerådet, sidste gang enstemmigt valgt af kommunens beboere. 1. januar 1906 havde han været formand i sognerådet i 8 år. Desuden var han mangeårigt bestyrelsesmedlem i andelsmejeriet, formand for den stedlige afholdsforening, bestyrelsesmedlem i andelsslagteriet, i Kalvslund Foredragsforening og i brugsforeningen, det sydlige Jyllands repræsentantskab i Jysk Andelsfoderstofforretning og bestyrelsesmedlem i Ribe Amts sognerådsforening, samt formand for den lokale demokratiske forening for Ribe Amts 3. valgkreds.

Ja, mere behøves ikke herom. Folk, der kender lidt til det offentlige liv, vil af de foranstående linjer have fået et stærkt indtryk af, hvordan Jørgensen vurderes i dette. De vil have forstået, hvilke store krav, det offentlige liv stillede til ham.

Og om et enstemmigt vidnesbyrd lyder det fra alle sider, at han røgtede disse mange hverv med en sjælden interesse og samvittighedsfuldhed.

Nu er Jørg. Jørgensen død. En i alle måder god mand er gået bort. Såvel iblandt hans nærmeste, som langt videre ud vil man vide ham tak for den tid, han har levet og virket.

Folketingsmand Jørgen Jørgensens jordefærd
[redigér]

Særligt referat til nærværende blad. Ribe, onsdag.

Jordefærden i Kalvslund i går blev en storslået sørgefest. Fra hele Ribekredsen havde folk samlet sig for at følge vor afdøde folketingsmand til hans sidste hvilested. Hen ved 500 mennesker var ved middagstid samlede i hjemmet i Kalvslund, hvor alt bar sørgehøjtidens præg.

Og der var så langt fra alle sammen den afdødes politiske meningsfæller. Nej, det var folk af alle lejre, folk med forståelse af, at døden måtte udslette de politiske skel her, hvor vi i fælles sagn og deltagelse samledes om folketingsmandens båre. I denne forsamling bemærkede vi, foruden de allerfleste af egnens kendte venstremænd, de tre folketingsmænd af Venstrereformpartiet, And. Jessen, Vondsildkredsen, Mølgård Nielsen, Holstebro, og L. Rasmussen, Bække. En del flere rigsdagsmænd var kommen til stede, hvis de ikke havde været med på Islandsturen. Af rigsdagskandidater fra sidste valg var der Søren Brorsen, Nr. Farup, og Jens M. Lauridsen, Vilslev. Endvidere bemærkedes amtsforvalter Munthe Bruun, herredsfoged Ferslev, amtsvejinspektør Høyer, toldforvalter Jørgensen, grænsegendarmeriets næstkommanderende, kaptajn Kofoed og amtsrådsmedlem Kl. Okholm m. fl.

I det store væld af kranse sås en mængde med pragtfulde palmedekorationer, med signerede bånd. Foruden en smuk sølvkrans fra meningsfæller og venner på rigsdagen var der kranse fra konseilspræsidenten, venstreforeningen for Ribe Amts 3. valgkreds, venstreforeningen for Ribe Amts 4. valgkreds, fra hver af venstreforeningerne i Kalvslund, Gørding, Bramminge, Føvling, Vejrup, Hunderup, Ribe By og Mark, Det Radikale Venstre i Ribekredsen, dir. Moltesen, Esbjerg Andelsslagteri og mange flere.

I hjemmet

Før sørgehøjtideligheden begyndte blev kisten flyttet ud i haven og smykket med kranse. Ved 1-tiden samledes man om den, og efter salmen 'O, kristelighed' var sunget, talte.

Lærer Jensen, Kalvslund. Han bragte den afdøde en tak på egne og hele sognets vegne for alt, hvad han her havde virket. En særlig stor tak fra afholdsforeningen, hvor han var en af de første, der havde med denne sag at gøre. Jeg vil give Jørg. Jørgensen det vidnesbyrd, at han var et hjertemenneske. Det var han altid sådan her, at når nogen led nød, da vidste de at de blot kunne gå til Jørg. Jørgensen. Han var et glad menneske, og ligesom jeg nu siger ham tak, således var han et menneske, der gerne bragte vor herre sin tak for alt, hvad han havde fået af ham. Taleren sluttede med nogle trøsteord til Jørgensens enke.

Efter at salmen 'En liden stund' var sunget, talte

(forkortet)

Bien[redigér]

Danmark

Ribekredsens folketingsmand, gårdejer Jørgen Jørgensen af Kalvslund er afgået ved døden af lungebetændelse i en alder af 40 år.

Den afdøde valgtes til folketingsmand ved valget den 29. maj 1906 efter en livlig valgkamp med ikke færre end 4 kandidater ønskede at repræsentere Ribekredsen, efter at Jens Busk havde trukket sig tilbage, nemlig foruden Jørgen Jørgensen, dr. phil. Moltesen og gårdejer Brorsen af Nørre Farup samt en Socialdemokrat, gårdejer Lauridsen af Vilslev.

Noter[redigér]

Død den 18. og begravet den 23. juli 1907. [1]

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: torsdag d. 18. juli og tirsdag d. 23. juli 1907 

Afskrift af avisartikel i Bien: 23. aug. 1907