Kalvslund Herred 1702 undvegne soldater

Skift til: navigering, søgning
d. 15. sep. 1702.

Hjemler i dag i retten med opholdne fingre og ed efter loven Niels Andersen af Hillerup og Niels Christensen af Farup, at de forgangne mandag gav varsel i Åtte by, Gørding, Jernved og i Seem sønden Ribe, og i Jedsted og i Hjortlund forgangne tirsdag sidst afvigt, stævningen i sig selv såledendes, som dog ugerne (?) har forvunnet og erfarer, at der af den mig til forsvar allernådigst anfordrede ... godes ved velbehagelige hr. obrister Brockdorffs regiment for ..., hans kgl. majestæts allernådigst udgangne forordning om dragonernes udskrivning af dato 31. dec. 1701 og hans højgrevelige excellence hr. greve Schacks (på min til ham ergangne memorial) udgivne forbud, er en stor del dygtig mandskab, såvel bøndernes egne sønner, som tjenestekarle ulovlig, tværtimod forordningen om pas og skudsmål de dato 19. feb. oven bemeldte år, undveget og bortløben.

hvorover hans kgl. majestæts ved dragonernes kommission senest var, ikke fuldkommen mandskab af antal eller dygtighed har kunnet erlange, men desårsag en del ligge stor vakant og i så måder uforsynet.

Altså efter ordre og embedspligt, slig ulovlig forhold med mere, for det første at få bevist, årsages jeg til adskillige herredsting, stævnemål at lade udgå, og især her med lovlig otte dages kald og varsel til Kalvslund Herredsting at møde, fredag d. 22. sep. førstkommende, give disse efterskrevne personer, nemlig:

De umyndige med deres værger og formyndere, allesammen for vidnesbyrd at påhøre, beskyldninger og spørgsmål at tilsvare, alt angående eders havende ophold og iværende tjenester, på ryttergodset, siden før berørte allernådigst udgangne forordninger og hvorledes og på hvad tid imod disses allernådigste formelding har deraf undveget, mod mere sandfærdig oplysning formodes at underkomme og i fald i nogle pas eller skudsmål skulle have, enten fra en eller anden, da samme eder til befrielse medtage, så kaldes og med forestående kald og varsel til før bemeldte tid og ting at møde eder.

Madtz Sørensen Tøgger Nielsen Nis Pedersen i Hjortvad
Søren Madsen Madtz Jepsen i Fæsted Toft
Madtz Sørensen Madtz Christensen Jens Sørensen i Hjortlund
Peder Andersen i Hillerup
Peder Hansen Clemend Villadsen og Olluf Thammesen i Jedsted

Samtlige for vidnesbyrd at aflægge og spørgsmål edelig at tilsvare, med mere forefalde kan angående foreskrevne personers ulovlig undvigelse af ryttergodset etc., hvorefter man på hans kgl. majestæts vegne agter et lovlig tingsvinde at erverbe.

Visselbjerg d. 11. sep. 1712. A. H. Rask

[redigér]

Fredag d. 22. sep. 1702.

Herredsfogeden Asmus Røpstorff af Vimtrup, otte mænd Lauritz Pedersen og Niels Grauersen af Jedsted, Niels Pedersen Lund, Peder Nissen, Lauritz Sørensen af Hjortvad, Hans Jessen og Villads Pedersen af Nørre Olling og Rasmus Jørgensen af Villebøl.

[redigér]

Efter foregående kald og varsels indførsel i dag otte dage, blev Mads Sørensen udi Hjortvad fremæsket og tilspurgt, hvad tid hans tjenestekarl Anders Jørgensen i tjeneste til ham er ankommen og fæste antagen og til hvad tid han igen kom derfra, og om det var med hans vilje og videnskab, så og om han havde givet ham noget pas eller skudsmål af hans tjeneste at bortrejse.

Dertil før bemeldte Mads Sørensen svarede, at han ham antog i tjeneste St. Pedersdag sidst afvigt og til Sankt Mickeli næstkommende at forblive, des imidlertid en 3 uger før Sankt Hans dag er han fra ham uden pas og afsked derfra vel (?) som imod vilje og minde ulovlig undveget til en mand navnlig Kield Nissen, boende på hospitalsgods i Seem sogn og by, hvor han endnu er at finde. Herpå gjorde ermeldte Madtz Sørensen sin helligånds ed med opholdne fingre efter loven.

Her imod i retten mødte Kield Nissen af Seem sogn og by og i retten indlagde denne opskrift, som ord fra ord lyder:

Kgl. majestæts velbetroede herredsfoged, som hans kgl. majestæts fæstebonde Kield Nissen under Ribe Kloster allernådigst henlagt, boende i Seem sogn og by, Lustrup Birk, udi Riberhus Amt, ... at nu sidst forleden mandag i hans fraværelse ved tvende personers advares til Kalvslund Herredsting at møde med en tjeneste er ang. han selv var ved navn Anders Jørgensen, som af nogensteds haves prætention på, dersom jeg forne er slige citationer ikke er lovmæssig, hverken at han ... eller i 5. dages i slig tilfælde indkalde nogen, enten ... rette forum, endog for en fremmed ret, ... og siden drage nogen fra sit værneting, uden i andre tilfælde (?) da protesterer jeg for imod ermeldte citation og ... hvo som har ladet forskrevne Kield Nissen og ... i dag her for retten som meldt er, indkalde et vide (?) at have sligt forgæves, og de som har ... sig prætentioner hos dem at have, i ... ...lig ny kald og varsel at give, og for disses rette forum og værneting at søge, tjenestlig bogen udi dette for retten må læses, påskrives og i akten indføres, og mig så igen tilstilles, for ...
Datum Ribe Kloster, d. 15. september anno 1702. M. Levetzau (?)


[redigér]

Dernæst fremæsker Madtz Sørensen i Hjortlund, som ligeledes vedstod, at hans tjenestedreng navnlig Knud Enevoldsen, som han til leje har antaget at tjene til Michaeli næstkommende, ligeledes uden vilje og minde fra ham bortløben, men ej vides hvor han nu er at finde eller sig opholder. Hvorpå ermeldte Madtz Sørensen gjorde sin ed efter loven.


[redigér]

Madtz Christensen af Hjortlund vedstod for retten, at Peder Nielsen ankom i tjeneste hos ham om Michaeli 1701 og skulle forblive hos ham til påske sidst afvigt, men som han agtede at søge sin fortun ved ægteskab, opsagde han sin tjeneste hos mig om juletider, hvor han da også bekom sit pas og afskeden, både fra mig og fra vores sognepræst, og derefter blev gift og bosiddende på Sønderskov gods i Åtte by.

Herimod sværgede Klaus Setteman, hvad angående det pas, som forne Peder Nielsen af Madtz Christensen og sognepræsten i Hjortlund er meddelt, ej anses gyldig at være med mindre den af amtmanden eller af regimentsskriveren, som ryttergodses forsvar er udstedt, hvorfor slig urigtig pas, jeg resolverer mig til første holdte cession at andrage, om den der for gyldig kan anses, i henseende den skal være udstedt imod hans m. sidst udgangne forordning om pas og skudsmål.

Overskrevne det Madtz Christensen er angående at have vundet, bekræfter han imod sine opholdne fingre og ed efter loven. Imod hr. Claus Settemans før indførte Peder Nielsens ... angående, mødte fuldmægtigen mons. Knud Otttesen på sit velbe... herskab til syn underskrevne samt deres bonde bemeldte Peder Nielsens vidne af Åtte, og forundrede sig det mons. Claus Setteman ville beskylde omrørte pas, ikke at være ordentlig indrettet, såsom Knud Ottesen ikke var bevist han den nogensinde har set, som han ikke agte nødvendig ham her at forevise, han må vel tænke, det derfor ikke skal være noget ...brev, som ellers på sine tilbørlige steder for vedkommende tilkom, som ... og formodende bemeldte Peder Nielsens besvigelse, i sin tid ydmygst skal vorde med andet ..., dette nogensinde forevist, Claus Setteman reserverede (?) sig til sit forrige indført.


[redigér]

Derefter fremkom Peder Andersen af Hillerup, vedstod for retten efter tilspørgelse hvad tid han sin tjenestekarl navnlig Hans Poufvelsen, 26 år gammel, i tjeneste har antagen og til hvad tid igen han fra ham er bortkommet, hvortil Peder Andersen svarede, at han var forenet med ham i tjeneste et års tid fra St. Peders dag sidst afvigt og til Peders dag næstkommende, des imidlertid efter at han var antaget efter hans kgl. m. allernåd. forordning om dragonernes udskrivning, er han fra bemeldte Peder Andersen bortgået hjem til sin fader, navnlig Poufvel Pedersen, boende i Gørding by, og der en tid lang sig opholdt, indtil nu på en i ugers tid er hendragen til ... at tærske, hvor han endnu skal være at finde, dog formoder faderen før bemeldte sin søn end fravriste ham ... komme.


[redigér]

Videre blev Peder Hansens hustru Karen Peders af Jedsted tilspurgt, om hendes søn Hans Pedersen 18 år gl. ikke befandtes udi Jedsted by, da ... om dragonernes udskrivning skete, hvortil moderen svarede, at han var udi Jedsted Mølle, men siden efter fortegnelsen er han bortveget uden pas og skudsmål, og ... vi dels hvor han skulle være blevet, hvilket ... mand navnlig Terckel Villadsen og Olluf Tommesen af Jedsted med hende ved deres helligånds ed beskrev, ... forskrevne som i dag for retten er passeret og i protokollen er indført, var hr. Claus Settemann tingsvinde begærende, som ham blev stedet, dog på slet papir.

Noter[redigér]

Fol 44.