Kalvslund Mose 1818 stiftskirurg Hansen lejebrev på mosejord

Skift til: navigering, søgning

Lejebrevmosejord i Kalvslund Mose til kirurg Hansen i Ribe.


Jeg underskrevne Jacob Pedersen, udflytter fra Kalvslund under Ribe Amt, tilstår herved at have overdraget til hr. stiftskirurg Hansen i Ribe, retten og brugen af et tørveskifte i Kalvslund Mose, norden i samme, nemlig den mig tilhørende søndre ende, som er beliggende mellem Peder Knudsen og Jørgen Andersens skifter, på den måde at bemeldte hr. Hansen må eje bemeldte tørveskifte till klynegravning, så længe der findes klyne i samme, men når klynerne er opgravede hjemfalder grunden og skiftet tilbage til min gård, hvoraf følger, at hr. Hansen er berettiget til igen at overdrage denne rettighed til andre, om han dertil skulle finde anledning.

I stedet for årlig lejeafgift har jeg modtaget 80 rbd. r. s., siger firsindstyve rigsbankdaler rede sølv, en gang for alle, og da der i øvrigt ingen videre afgift svares af dette moseskifte til mig eller efterkommere, hvorved erklæres for mig, arvinger og andre efterkommere, at der aldeles ingen påstand kan gives fra mig eller deres side på nogen brug eller afbenyttelse af før bemeldte tørveskifte, så længe deri findes klyne at grave.

Skreven i Ribe d. 22. juni 1818.

Jacob Pedersen Til vitterlighed:
Niels Frøsig af Hillerup Niels Jepsen af Kærbøl

Fremlagt og læst ved Riberhus Birketing onsdagen den 24. juni 1818.

Clausen s. f. t. hr. borgmester Heilmanns fraværelse

Påtegnet, hvorved anmærkes:

  1. For Jacob Pedersen findes ikke skøde eller adkomst på nogen gård eller ejendom, desårsag ej heller kan opgives noget om mulig hæftende ældre gæld fra forrige ejeres tid, førend adkomst for Jacob Pedersen til tinglæsning fremkommer. Men (?) kan det med bestemthed siges, at hvis indbemeldte gård er den samme som under 4. juni 1783 er Peder Jacobsen tilskødet, da er samme ved skifteekstrakt af 14. nov. 1786 forhæftet for 68 rd. 4 m. 13 sk. (2-368) (se 2-299)
  2. Ved skifteekstrakt tinglæst 13. nov. 1805 er forsikret Jacob Pedersens gård og ejendomme i Kalvslund af hartkorn 2 td. 7 skp. 1 fjk. 600 rbd. sølvværdi, og en betydelig del klædningsstykker, sølvtøj og seng. (3-475). P. Steenstrup

Noter[redigér]

№ 4-443.

Se 2-299.

7-57.