Ribe 1717 syn efter vandflod

Skift til: navigering, søgning

Lauritz Morttensøn Friis kgl. majestæts byfoged i Ribe, Søren Nielsen Lund byskriver, Niels Madsen i Grafver Madsens sted, Christian snedker, Hans Nissen skrædder, Anders Toft, Anders Rasmussen Niis, Laust Madsen stenpikker, forseglingsmænd Frands Conratsen, udi Jens Falches sted, og Hans Tomsen kendes og hermed vitterligt gør at år efter Kristi fødsel anno 1718 tirsdagen d. 17. feb. efter magistratens ordrebyens vegne fremkom byens delefoged sr. Claus Pedersen Schønning som forestillede byens tjenere Anders Diderichsen og Niels Ifversen, som ved ed bekræftede at de i dag 8 dage efter vort varsels memorial havde indkaldt begge byens kæmnere ellers Christen Andersen og Jep Nielsen Kirkebye, så vil efterskrevne seks mænd navnlig Hermand Johansen kulmand, Hans Hansen smed, Hans Kierdeminde, Ifver Jepsen kimmer, Hans Jørgensen tømmermand og Svend tømmermand, deres gjorte syn og forretning sidste 11. og 12. jan. ædle at tilstå med hvis videre enhver af dem kan være bevidst efter førbemeldte byens forfatnings indhold, hvorpå bemeldte sr. Claus Schønning producerede velædle magistratens ordre til før bemeldte mænd om samme forretning med deres egne skrift forfattede syn af den 14. januar anno 1718 og lyder samme som følger:

[redigér]

Såsom desværre fornemmes at seneste stormvind og store vandfloder d. 25. december 1717 og indeværende år d. 7. januar 1718 har her i byen gjort på adskillige steder stor skade, da på det man kan have udførlig kendskab om udi hvad tilstand byens broer, damskifter, sluser, dæmninger, stampemølle, huse og andre steder nu er, og vide hvad skade derved sket er, da har vi fundet højnødvendig at lade på alt tage en fuldkommen syn til hvilken ende hermed beordres byens delefoged Claus Pedersen Schønning såvel som begge kæmnere Christen Andersen og Jep Nielsen Kierkebye, at de tager til sig seks borgere nemlig Hermand Hansen kulmand, Hans Hansen felbereder, Hans Hansen smed, Ifver Jepsen kimmer, Hans tømmermand og Svend Christensen tømmermand, hvilke samtlige har uden forsømmelse bemeldte syn og forretning at foretage, tilkendegive hvad reparation derpå behøves, hvad materialer der er i behold med videre, desforuden har de og sig at erkyndige om hvad skade en eller anden af byens indvånere kan af bemeldte vandfloder har lidt, hvilket alt da samtlige har at give fra sig således beskrevne, som de med deres saligheds ed kan bekræfte i henseende udi på byens vegne derpå tingsvidne, at forhverve.

Ribe, d. 7. januar anno 1718.

R. Worm P. Bangh
I. I. Neuman N. Ries

[redigér]

Efter velædle magistratens ordre har vi underskrevne d. 11. og 12. januar sidst påvist muligt har været efterset hvad skade byen og borgerskabet af de nu på kort tid værende tvende store vandfloder og stormvinde er blevet tilføjet, nemlig:

 1. Byens bro uden Nørreport er i sig selv mestendel blevet ubeskadiget, mens bolværkerne ved enderne næsten ruinerede, hvortil vil behøves 3 tylter deller og nogle snese læster jord og sadder.
 2. Er uden Nørreporten både sal. doktor Hemmers have, rådmand Evendorphs have meget blevet beskadiget, plankerne nedslagen og floden mestendel over den så og taget på en del af stalden formedelst stormen afblæst.
 3. Ved Ydermøllen er bolværket for byens grund ganske ruineret, hvortil vil behøves 6 á 8 pæle á 8 alen lang, 40 brædder 11 alen hammerstykker og mange læs jord og sadder.
 4. Ydermølleren Niels Christensen har og lidt stor skade ved vandfloderne som han ikke igen uden stor bekostning kan lade reparere.
 5. Nørreporten er af samme stormvinde revnet, så den behøver nogle bjælker og jernankre udi muren og porten en ny hænge.
 6. Ved Midtmølle bro har murværket taget temmelig skade, som ikke ringe bekostning vil forårsage.
 7. Midtmølleren er kommen nogenledes hen og ikke taget stor skade.
 8. Slusen ved kongens møllestrøm som 2 gange af byen med stor bekostning udi kort tid er blevet forfærdiget, er ganske af begge vandfloder igen ruineret, så der intet er af tømmerværket tilbage, uden 2 bjælker, nogle barduner og nogle få brædder, hvilken sluse som højnødvendig igen vil repareres, vil komme på stor bekostning.
 9. Jens Jensen kolholtes hus som står næst ved samme sluse, har og stor skade taget, som vil og udkræve stor bekostning til dens reparation.
 10. Vor mølle bro er kommen hen mestendel uden skade uden lidet ved den ene ende hvor vandet har skyllet jorden bort.
 11. Skibbroen som sidste sommer med største bekostning blev repareret fra grunden af er og af disse store vandfloder meget blevet beskadiget, så jorden er bortskyllet mestendel overalt og stenene sunket ned derefter.
 12. Gildens og de fattiges husskibbroen, Olluf Faarkrog iboer har stormen ganske nedslagen fem fag af, som hans køer stod udi og blev ilde medhandlet.
 13. Stampemøllen er ganske ruineret både det som byen tilhører, såvel felberederen, noget af materialerne findes endnu udi behold, som af floden er bortskyllet, og ligger her og der, på marker, tofter. Vinduer og døre er deraf ganske nedslagen og bortskyllede, såvel alt hvad der var udi, og vil samme reparation være kostbar.
 14. Damskifterne fra Stampemøllen af og til Lustrup Mark er ganske ruinerede, så der ikke ses der en eneste er blevet ubeskadiget, og vil samme reparation koste byen og borgerskabet nogle hundrede rigsdaler.
 15. På bemeldte dam ved Nybroen har vandfloden særlig beskadiget en damskifte byen tilhørende vest ved broen, hvor floden både bolværket, hvoraf seks pæle, en hammerstok og nogle stykker brædder er bjerget og i behold, såvel al damskifte fra grunden af har bortskyllet og vil forårsage byen stor bekostning og foruden den allerede gjorte bekostning derved er sket, at byen har måttet til videre lade ligge en bro af bjælker og brædder derover, at folk til og fra byen kunne komme.
 16. Den sluse som er udi Korseng er og meget blevet beskadiget så den hele flod tillige af floden er borttagen, hvoraf dog er bragt i behold 2 afbrudte bjælker og 14 stykker brædder, undtagen 5 stykker brædder, som endnu er ved slusen.
 17. Ved byens Sønderports bro har floden gjort skade ved den ene ende som igen vil straks repareres og kan ske med temmelig bekostning.
 18. Portnerhuset ved bemeldte porte har stormen nedslagen mange tagsten af så og behøver den reparationtømmerværket med læder og nogle stænger med første.
 19. Hyrdernes huse som byen og holder ved lige er og afblæst en stor del tagsten på.
 20. Ellers er overalt mestendel alle byens … … bemeldte stormvinde og vandfloder blevet beskadiget, særlig de huse omkring ved vandet, hvor vandet har været og alene udi deres kældre, mens og andre steds udi husene og gjort dem stor skade.
 21. Byens indvånere har og lidt stor skade på deres rugsæd foreskrevne syn og efterforskning så vidt muligt har været af os at være sket testeres Ribe d. 14. januar anno 1718.

byens vegne.

Christen Jep Nielsen som overværende Andersen Kirkebye C. P. Schønning Hans HK Hansen Kierteminde Hans Hansen Schmidt navnemærke Hans Jens Jepsen Kimmer Hrm. Kulmand Jørgensen Svend Christensen

[redigér]

Hvilken forretning og efter at den af mændene er blevet oplæst de i alle måder tilstod, mens endog var vitterligt, at den sluse udi Korseng som den 16. post ommelder, nu i disse dage var blevet højligen beskadiget, som højnødvendig igen for byen vil repareres og vil komme byen til stor bekostning såsom vandstrømmen ikke alene har bortskyllet en del af samme sluse, mens endog gjort stor skade på Korseng, som borgmester har afgrøden af pro officio, derforuden var og byens vandbro ved slusen for kongens møllestrøm som de ud ottende post udi førbemeldte synsforretning ommelder, ganske af samme vandfloder fordærvet som og vil koste byen en temmelig del at forfærdige, såsom den ej for byen kan undværes foruden og at hvad den 20. post udi førbemeldte syn formelder at være borgerskabet til mærkelig skade, hvorpå alt førbemeldte mænd af deres korporlig ed efter loven, der ermeldte byens delefoged Claus Pedersen Schønning begæredebyens vegne tingsvidne måtte beskreven meddeles, som og af retten blev stedet.

At således ergangen og erfaren som forskrevet står, det vidner vi fremdeles med vores signeter herneden under trygt. Actum anno do. et loco ut supra.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

[redigér]

At dette er en rigtig afskrift af et i pakken supplikker til kongen angående vandfloden i Ribe Stift 1720 beroende dokument nr. 25. attesteres herved.

Rigsarkivets 2. afdeling d. 2. nov. 1905.

Ringelbeck (?)