Stjernholm Len

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Lensmænd til Stjernholm Len

Bygholm Len med sæde på det ældste Bygholm Slot skiftede navn til Stjernholm Len da lensmanden flyttede til det gamle Sankt Hans Korsbrødrekloster i det østlige Horsens, der 1575 var blevet overtaget af rigsmarsk Holger Ottesen Rosenkrantz til Rosenvold og omdøbt til Stjernholm efter hans kone Karen Gyldenstierne (1544-1613), som boede der til sin død. 3 år senere overtog Christian 4. Stjernholm og lensmanden flyttede straks dertil i 1617. Lenet var et regnskabslen.

1617 Ernst Joachimsen Normand (1579-1645)[redigér]

Søn af Joachim Nordmand og Catharina von Kalden til TribbevitzRygen, som han arvede. [1] [2] [3] [4]

Tjente fra 1593 Christian 4. og blev hans livstjener og kammerjunker, men fratrådte 1615. Gift 1614 med Ingeborg Hansdatter Arenfeldt (1594-1658), datter af Hans Axelsen Arenfeldt (-1610), Palsgård, som hun havde arvet efter faderen. Ved brylluppet deltog Christian 4.

Forlenedes 1615 med Bygholm Len, der 1617 flyttedes til Stjernholm, ombyttede 1620 med Antvorskov Len og igen 1631 med Koldinghus Len, som han havde til 1643.

Købte 1624 Selsø ved Frederikssund, hvor han døde.

1620 Reinhold Heidenstrup (-1639)[redigér]

Også kaldet (Eriksen) Heidersdorf, men måske søn af Philip Heidersdorf til Orelund ved Assens. [5] [6]

Blev 1612 hofjunker og 1615-1620 køgemester og senere ritmester.

Var forlenet til Ørum i Thy, men forlod det 1627 under Kejserkrigen og var 1629-1632 forlenet til Sejlstrup Len (Sejlstrupgård ved Børglum), modtog derefter en årlig pension og boede i Odense. Ejede Rugballegård (vist på Fyn) og i 1632 Orelund. Ungkarl.

1624 Oluf Christoffersen Parsberg (1599-1661)[redigér]

Søn af Christoffer Parsberg og Dorthe Munk til bl.a. Jernit (Frijsenborg). [7] [8] [9]

Gift 1622 med Karen Enevoldsdatter Kruse (-1661), datter af Enevold Kruse og Else Jørgensdatter Marsvin, Hjermeslevgård ved Brønderslev, faderen var statholder i Norge og efter ham arvede Karen Svenstrup (ved Ålborg?).

Ejede Jernit og Palstrup.

1626 Jens Styggesen Høeg (1591-1648)[redigér]

Søn af Stygge Justensen Høeg og Anne Gregersdatter Ulfstand, Vang ved Sulsted.

Gift med Margrethe Kristensdatter Holck (1598-1661). [10] [11] [12]

1627 Tønne Nielsen Friis (1584-1642)[redigér]

Søn af Niels Henriksen Friis til Hesselagergård på Sydfyn. [13] [14] [15]

Gift 1617 med Anne Podebusk (1601-1626), datter af Claus Podebusk og Sophie Ulfstand til Krapperup ved Kullen i Skåne. Som enkemand gift 1629 med Lene Barnekow (1603-1658), datter af Christian Barnekow til Tølløse.

Studerende i Leipzig, var hofjunker og deltog i Kalmarkrigen. Forlenet 1619 til Ørum Len, derpå 1622 Ålborg Len og fra 1627 Stjernholm til sin død.

Blev 1628 ritmester og senere landkommissær og krigskommissær.

Overtog Hesselagergård og Tølløse. Begravet i Tølløse.

1642 Erik Christensen Krabbe (1593-1659)[redigér]

Søn af Christen Krabbe og Lisbet Høg, til Bjørnholm (Høegholm) på Djursland. Gift med Maren Mogensdatter Kruse (1606-), datter af Mogens Kruse og Anne Ottesdatter Lunov. [16] [17]

Var hofjunker, derefter agent ved det svenske hof, og 1630-1633 landsdommer i Skåne.

Forlenet til bl.a. Harested Len i Skåne og Christianopel i Blekinge, sidstnævnte ombyttedes til Stjernholm.

Var 1643 temmelig forarmet og søgte ophold hos Marens søster Dorthe Kruse. Opnåede 1654 dog en hjælp af 200 daler årlig af Ålborghus Lens indkomster.

Død i Tønsberg under krigen.

1643 Axel Hansen Arenfeldt (1590-1647)[redigér]

Søn af Hans Arenfeldt og Anne Marsvin. Gift 1634 med Marie Ulfeldt, datter af Jacob Ulfeldt og Birgitte Brockenhuus. [18]

Studerede i Gießen, var sekretær i det danske Kancelli, derefter rentemester og krigskommissær under Kejserkrigen.

Var 1623-1643 forlenet med Giske Len i Norge, og blev som lensmand til Stjernholm en tid holdt fangen af de svenske.

Gjorde Basnæs ved Skælskør til et af de anseligste ejendomme på Sjælland, og var berygtet for sin ødselhed.

Begravet i Næstved.

1646 Frantz Hansen Pogwisch (1612-1653)[redigér]

Søn af Hans Pogwisch og Karen Lauridsdatter Brockenhuus, faderen ejede Damsbo og Kjærstrup på Fyn og var forlenet med Hindsgavl Len. Bror til Laurids Hansen Pogwisch, Skrumsager, og til den senere lensmand Henning Hansen Pogwisch. [19] [20] [21]

Gift 1641 med Hilleborg Christoffersdatter Krafse (-1661).

Til Ravnholt på Sydøstfyn.

Forlenedes 1648 i stedet med Hald Len.

1648 Laurids Jacobsen Ulfeldt (1605-1659)[redigér]

Søn af Jakob Ulfeldt og Birgitte Lauridsdatter Brockenhuus, Egeskov og bror til Corfitz Ulfeldt. [22] [23] [24]

Gift 1631 med Sophie Caisdatter von Rantzau (1616-1635), datter af Cai von Rantzau og Anne Henriksdatter Lykke til bl.a. Rantzausholm (Brahetrolleborg) ved Fåborg. Som enkemand gift 1640 med Else Olufsdatter Parsberg.

1659 Else Ulfeldt, f. Olufsdatter Parsberg (-1684)[redigér]

Datter af den tidligere lensmand Oluf Christoffersen Parsberg.

Enke efter Laurids Jacobsen Ulfeldt.

1660 Henning Hansen Pogwisch (1611-1664)[redigér]

Bror til den tidligere lensmand Frantz Hansen Pogwisch og til Laurids Hansen Pogwisch, Skrumsager. [25] [26] [27] [28]

Gift med Helvig Eriksdatter Bille (1610-1674), datter af Erik Steensen Bille og Mette Lavesdatter Beck, Kærsgård på Vestfyn.

1661 Stjernholm Amt[redigér]

Lenet omdannedes 16. maj 1661 til Stjernholm Amt, da Frederik 3. skødede Stjernholm med tilliggende til købmanden Peter von Uffeln (-1668) m. fl. fra Basthorst ved Trittau øst for Hamborg, som kompensation for lån af 40.661 rd. Tidligere samme år tilskødede kongen dem også Lundenæs slot med bøndergods. [29] [30]

Den lauenborgske landmarskal Joachim Werner von Bülow købte 1670 Stjernholm med tilliggende og fik 1683 efter køb af Bygholm Mølle tilladelse til at nedrive Stjernholm for at bruge materialerne til byggeri ved Bygholm, som blev til Bygholm Hovedgård.