Villebøl 1884 Niels Brodersen matr. № 7 ejendom

Skift til: Navigation, Søgning

Købekontrakt
[redigér]

Jeg underskrevne kroejer Christian Ludvig Hansen af Villebøl, tilstår og vitterliggør herved, at jeg har solgt til møller Niels Brodersen af Vester Vedsted, den mig tilhørende ejendom matr. № 7 af Villebøl, af hartkorn 4 skp. 2. fjk. 2¾ alb., med alt hvad der til samme retteligen henhører med alle i samme værende mur- søm- og nagelfaste genstande, derunder indbefattet kakkelovne og skorstensindretningen.

Endvidere medfølger i handelen 4 bænke, 3 borde, al i ejendommen værende hildflyd, den fourage der findes ved ejendommens overtagelse, en del avlsredskaber, samt den ejendommen værende mødding.

Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår:

  1. ejendommen overtages af køberen den 1. maj d. år i den stand hvori den nu befindes.
  2. ejendommen skal respektere den overenskomst, der er indgået med den i ejendommen boende lejer.
  3. De til 1. maj d. år forfaldne kongelige skatter og afgifter udredes af sælgeren, hvorimod køberen udreder de fremtidig forefaldne skatter og afgifter.
  4. Købesummen er fastsat til kr. 11.700, skriver elleve tusinde syv hundrede kroner, hvoraf 11.000 kroner udgør vederlaget for den faste ejendom og 700 kr. vederlaget for det overdragne løsøre, og berigtiges ved, at køberen overtager eller indfrier den i ejendommen indestående prioritetsgæld med 8.000 kr., skriver otte tusinde kroner, og udbetales restsummen 3.700 kr., skriver tre tusinde syv hundrede kroner, ved ejendommens overtagelse den 1. maj d. år.
  5. Når køberen har berigtiget købesummen overensstemmende med foranstående meddeles der ham rent og hæftelsesfrit skøde på den solgte ejendom.
  6. Omkostningerne ved denne kontrakt og i sin tid skødets udstedelse med udfærdigelse, stempelpapir og tinglæsning, derunder indbefattet ½% afgiften, udredes af køberen og sælgeren hver med halvdelen.

Jeg Niels Brodersen tilstår herved at jeg har købt den ovennævnte ejendom på de i nærværende kontrakt anførte betingelser, og forpligter mig til for mig vedkommende at opfylde samme.

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast, f. t. Ribe 20. januar 1884.

Niels Brorsen som køber Chr. L. Hansen som sælger
Til vitterlighed A. Petersen J. Fr. Bang


Skøde
[redigér]

Da køberen møller Niels Brodersen af Vester Vedsted nu har berigtiget den i foranstående købekontrakt anførte købesum 11.700 kr., skriver elleve tusinde syv hundrede kroner, ved at han ved sin underskrift herpå forpligter sig til at overtage og tilsvare den på den solgte ejendom hvilende tinglæste gæld til beløb 9.000 kroner, og ved at han i dag kontant har udbetalt mig restsummen 2.700 kroner, hvorfor min underskrift herpå tillige skal gælde som kvittering, så skøder og overdrager jeg undertegnede detaillist Christian Ludvig Hansen af Villebøl, herved til nævnte Niels Brodersen og hans arvinger, ejendommen matr. № 7 af Villebøl, Kalvslund sogn, af hartkorn 4 skp. 2. fjk. 2¾ alb., gl. skat kr. 8,08, hvoraf der svares i årlig præstetiende 2 skp. ¼ rug, med alle i bygningerne værende mur- og nagelfaste genstande, derunder indbefattet kakkelovne og skorstensindretningen og øvrige rette tilbehør og tilliggende, og skal den solgte ejendom herefter fra dato under de i foranstående købekontrakt nærmere anførte betingelser, fremtidig tilhøre ham og hans arvinger, som deres fuldkomne og uindskrænkede ejendom med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge skøde af 17., tinglæst 22. november 1882 har tilhørt mig, hvilken jeg er pligtig at hjemle dem frit og ubehæftet i enhver henseende overensstemmende med loven.

Det bemærkes, at jagtrettenejendommen er indløst fra Statskassen den 27. oktober 1875 og at der på ejendommen hæfter landvæsenskommissionsforretning om vandledning læst 3. maj 1876, hvilken køberen skal respektere.

Til bekræftelse med vore egenhændige underskrifter i overværelse af de nedentegnede vitterlighedsvidner, f. t. i Ribe den 8. marts 1884.

Niels Brodersen Chr. L. Hansen
Til vitterlighed Bang J. Fr. Bang

Noter[redigér]

№ 21-361 og 21-362. Album

Solgt 1/9 1897. …: 687.