Villebøl 1959 Enevold Hansen landbrug matr. № 4c, 4f og 5a Åbanken

Skift til: navigering, søgning

Skøde
[redigér]

Undertegnede landmand Hilmar Byrialsen, Åbanken, Villebøl, skøder og endelig overdrager herved til ligeledes medundertegnede landmand Enevold Hansen, Emmerlev, den mig tilhørende ejendom:

der udgør et landbrug.

Overdragelsen finder sted på følgende nærmere vilkår:

Med ejendommen følger de på samme værende bygninger med alt tilbehør, inventar, maskiner, redskaber, besætning, avl, afgrøde mv. Af privat indbo medfølger gasanlæg.

Overtagelsen finder sted den 1. marts 1959, men ejendommen henligger allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, og navnlig således, at køberen i ildebrandstilfælde oppebærer assurancesummen for bygningernes vedkommende til anvendelse på lovbefalet måde. Risikoen for medfølgende løsøre forbliver hos sælgeren indtil overtagelsesdagen.

Ejendommen overdrages i øvrigt i den stand, hvori den er og forefindes, og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og tidligere ejere, i hvilken henseende bemærkes servitut om vejret for matr. № 8 på matr. № 4a, 4c og 4f lyst 5. juni 1867, dokument om vejret for matr. № 4b over 4c lyst 4. feb. 1874, ifølge skøde har ejeren af matr. № 4d færdselsret over 4c lyst 10. aug. 1892.

Skæringsdag for renter, skatter og afgifter, samt handelen i det … … …

(resten udeladt her)