Ribe Amtstue

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Slotsskriveren fra Riberhus Len afløstes efter Riberhus Amts oprettelse 1662 af en amtskriver og 1690 af en amtsforvalter, som styrede Ribe Amtstue indtil 1970, da stillingen overførtes til amtsdirektøren for Ribe Amtskommune.

Riberhus Amt omdannedes 1793 til Ribe Amt, hvor amtmanden også var stiftsbefalingsmand over Ribe Stift / stiftamtmand over Ribe Stiftamt.

1662 Riberhus Amt[redigér]

1662 Wilhelm Hermansen Brockmann (1630-1687)[redigér]

Også kaldet Villum. Søn af Herman Brochmann, Kiel, der var søn af borgmester Rasmus Sørensen Brochmann, Køge. [2] [3] [4] [5]

Vistnok gift med Augusta i 1. ægteskab. Gift 18. okt. 1661 i Ribe med Margrethe Schack/Schade (1640-1712).

Var købmand, men tjente og fulgte i 12 år feltherre og lensmand Hans von Schack, Riberhus Len, og efterfulgte ham 1662 i embedet med titel af amtskriver. Købte 1664 selvejergården Røg ved Gesten og 1676 stenhuset Porsborg, Ribe og blev samme år borgmester i Ribe, konfirmeret 1682 og fortsatte som amtskriver indtil 1680. [6]

Havde 6.000 rigsdaler til gode i Lybæk og fik derfor jan. 1687 regeringens tilladelse til at inddrive lybsk ejendom i Danmark, men døde samme år. [7] [8]

1680 Iver Ravn[redigér]

Også skrevet 'Ifver Raun'. Var svoger til Peder Gallesen fra Helsingborg, der fra 1682 havde Fanø Krogård, hvor også Ivers søster Clara Ravn opholdt sig.

Havde gjort tjeneste i krigen i Skåne.

1684 Jens Hansen[redigér]

Delefoged 1684.

1685 Jens Christensen Hein (-1708)[redigér]

Søn af gårdmand og herredsfoged Christen Nielsen, HedenMidtfyn. [9]

Gift 1687 med Sidsel Andersdatter (1657-1688), beslægtet i 3. led. Begravet i Ribe. [10] [11]

Som enkemand gift 1691 med Anna Katrine Lund (-1693), enke efter ritmester Hausman. Vist bisat i Heden Kirke. [12] [13] [14]

Som enkemand gift 1695 med Dorothea Catharina Hedevig Gude (-1698), enke efter præsten Jens Michelsen Gude i Flensborg. Hun døde i barselsseng og liget blev vist overført til Heden Kirke. [15] [16] [17]

Måske gift igen 1698 med Anneke. [18]

Fra 1685 amtskriver, 1687 tillige ridefoged, fra 1690 med titel af amtsforvalter. [19]

Ejede uden for Ribe gården 'Ondaften', som han 1692 fik tilladelse til at kalde 'Lundgård'. Overtog vist 1689 StensgårdSydvestfyn. [20]

Havde 1696 Riberhus Ladegård i forpagtning for 530 rd. årligt. Fæstede 1706 på de 2 nedennævnte sønners vegne kroholdet på Fanø. [21]

Begravet i Farup. Skiftet afholdtes først 1715. [22]

1707 Knud Jørgensen Hauch (1670-1709)[redigér]

Gift med Sofie Kirstine Klemmensdatter Brun (-1703). [28]

Havde i 5 år været regimentskvartermester ved fynske gevorbene regiment til fods og var i 18 år assistent hos forgængeren. [29] [30]

Lille epitafium i Sankt Katharine Kirke. [31]

1709 Jens Hansen Duche (-1744)[redigér]

Var senest 1701 regimentsskriver ved Koldinghus.

Blev 1716 præsident i Fredericia, men 1720 rejstes af præsten Maturin Caspersen Castensen fra Jerne en sag mod hans tidligere embedsførelse som amtsforvalter, så han 1721 blev dømt fra sit embede. [32] [33]

Nævnt 1743 som krigskommissær og ejer af Villerup, vistnok en herregård i Skallerup sogn i Vendsyssel. Var vistnok død 1744.

1716 Rasmus Bundesen (1679-1761)[redigér]

Overtog 1723 Søvig og lod vistnok 1754 de 3-længede ladebygninger opføre, som endnu eksisterer der.

Ejede 1733-1735 desuden Sønderris med mølle. [34] [35]

1721 Jørgen Jacobsen Bruun (1692-1759)[redigér]

Søn af Jacob Pederssøn Boesen Bruun og Maren Madsdatter Wolf, Skæve sogn i Vendsyssel, hvor faderen var præst. Gift med Johanne Madsdatter Bondesen (1692-1773) fra Øster Hæsinge på Fyn. [36] [37]

Amtsforvalter i Ribe. Købte 1733 Krogsgård med 70 td. hartkorn og 258 td. hartkorn bøndergods for 19.860 rd.

Indsat i en åben begravelse i Skads Kirke. Enken forbeholdt sig en toft med hus ved Ribe Nørreport, Dal i Lustrup, adskilligt indbo mm.

  • Rasmus Bondesen Bruun, regimentskvartermester
  • Johanne Bruun (1732-1814), g. med Christopher Frausing (1720-1785), præst i Velling ved Ringkøbing
  • Mariane Bruun (-1756), g. med Laurids Christensen
  • Johan Ludwig Bruun, overtog 1759 stamhuset Krogsgård, der var oprettet 4 måneder før faderens død, men nåede ikke at indløse stamhusbrevet, inden moderen omstødte det af hensyn til de øvrige arvinger

1751 Laurids Christensen (1714-1792)[redigér]

Svigersøn. Beboede Porsborg i Ribe, var fuldmægtig hos stiftamtmand Reventlov og krigsråd. [1]

1792 Andreas Hjort[redigér]

Gift med en datter af Johan Gierløv, måske regimentstambour i Ringkøbing.

Blev 1777 cand. jur., var vist kontrollør i Rønne, tjente 1779 under toldkammeret, var 1784 foged i Østerdalen, Norge. [38]

Blev 1792 amtsforvalter i Ribe med 800 rd. i gage. Var 1794-1801 amtmand over Nordre Bergenshus Amt. [39]

  • Jakob Edvard Colbjørnsen Hjort (1793-)

1793 Ribe Amt[redigér]

Riberhus Amt omdannedes 1793 til Ribe Amt.

1792 Andreas Hjort[redigér]

Gift med en datter af Johan Gierløv, måske regimentstambour i Ringkøbing.

Blev 1777 cand. jur., var vist kontrollør i Rønne, tjente 1779 under toldkammeret, var 1784 foged i Østerdalen, Norge. [40]

Blev 1792 amtsforvalter i Ribe med 800 rd. i gage. Var 1794-1801 amtmand over Nordre Bergenshus Amt. [41]

  • Jakob Edvard Colbjørnsen Hjort (1793-)

1794 Truels Ibsen Windfeld (1746-1813)[redigér]

Søn af Ib Troelsen Windfeld og Karen Hansdatter, Kærbøl. Gift 1776 med kusinen Ulrica Elisabeth Nielsdatter Lund (1744-1813), datter af Niels Mogensen Lund og Gunder Troelsdatter Windfeld. De fælles bedsteforældre var Troels Ibsen og Mette Hansdatter Windfeld, Kærbøl. [42] [43]

Var også konstitueret amtsforvalter over Hald og Skivehus amter. Afskediget 1807 i nåde med pension.

1807 Rasmus Nielsen (1765-1839)[redigér]

Gift med Abelone Christine With (1772-1835).

Måske fra Vejle. Forhenværende fuldmægtig ved Thisted Amtstue. Justitsråd.

Begravet i Ribe, 71 år gl.?

1840 Jens Christian Hansen Bertelsen (1798-1873)[redigér]

Søn af Bertel Jensen og Christiane Sophie Magdalene Christensdatter, København. Gift 1825 med Henriette Christiane Mulvad, datter af Søren Lunge Mulvad og Christiane Lindegård, København. [44]

Amtsforvalter i Ribe Amtstuedistrikt, der oprettedes ved kgl. resolution af 11. marts 1840.

Var 1849-1858 amtsforvalter i Thisted Amtsstuedistrikt.

12 børn.

  • Jens Carl Christian Bertelsen, præst på Mandø

1850 Henrik Christian Nielsen (1805-1885)[redigér]

Gift 1835 med Jacobine Laurentze Eilskov (1809-1855), datter af apoteker Chr. Corn. Eilskov og Anania Hansen, Ribe. [45]

Blev 1841 overauditør, bestyrede 1848-1851 intendanturvæsenenet i Nørrejylland (dvs. under treårskrigen), blev 1850 justitsråd og amtsforvalter i Ribe, flere gange konstitueret som amtmand 1855 udnævnt som stiftamtmand. Var 1866-1870 medlem af Landstinget og 1876-1882 som kongevalgt medlem.

1855 Erik Nicolai Severin Bergh (1804-1897)[redigér]

Søn af Jacob Jørgen Bergh og Jacobine Severine Munch, Stensbæk i Bindslev sogn, Vendsyssel. [46]

Gift 1835 med Anna Margrethe Kruusine Koefoed (1808-1877), datter af sognepræst Andreas Agerbech Koefoed og Karen Johanne Kruuse, Ingstrup sogn ved Løkken.

1878 Peter Albertin Klagenberg (1848-)[redigér]

Søn af snedker Holger Klagenberg og Anne Nielsdatter, Tange ved Gørding.

1899 Ludvig Munthe Brun (1854-1927)[redigér]

Søn af birkedommer Peter Munthe Brun og Ane Munch, Vester Egede på Sydsjælland.

Gift 1899 med Josephine Bernardine Kalkerup (1856-1901). Som enkemand gift 1905 med Meta Nielsen (1878-1930), datter af skibsfører Hans Christensen Nielsen og Mette Jørgensen, Mandø.

Fra 1905 ejer af Snertingegård ved Vordingborg.

1914 Nicolai Edinger Octavius Poulsen (1877-)[redigér]

Søn af overlæge Jacob Peter Poulsen og Anna Sophie Balle, København. Gift 1915 med Mathilde Lind (1892-1943), datter af apoteker Niels Peter Theodor Lind, Ribe Apotek, ægteskabet opløst 1929.

Forinden kontorchef i Finansministeriet.

Efterfølgende Hjørring Amtstue.

1922 Gustav Debel (1882-)[redigér]

Søn af sagfører Carl William Sørensen og Anna Debel, Kolding. [47]

Gift 1914 med Laura Sophie Bertsen (1891-), datter af skræddermester Lauritz Martin Berntsen og Anna Elling, Kolding.

Efterfølgende amtsforvalter for Ålborg Amtstue indtil 1951.

1937 ?[redigér]

Amtsforvalterens opgaver overførtes 1970 til Ribe Amtskommune.

  1. Jørgen Swane Christensen: Lidt om amtsforvalter Lauridtz Christensen. Amtsforvalter over Riberhus amt 1751-1792. 13-II-1953 s.133-138. [1]