Anneksgård, Kalvslund

Skift til: navigering, søgning

Anneks til Hjortlund Præstegård[redigér]

1599 'præstens tjener'[redigér]

'Præstens tjener, som sidder udi præstens gård: 4 otting'. (Kalvslund sogn under Ribe Kapitel).

1649 'annexpræstegård'[redigér]

'Har en halv gårds avling (er i forleden førte tid med sine bymænd og naboer, fromt for andre, hel udplyndret og forarmet af ryttere og soldater, af hvilke de endnu ideligen besøges). Skylder til præsten 3 ørtug korn, halvt rug, halvt byg. Skulle og tjene præsten med 6 eller 8 dages arbejde i høsten'.

1659 ødelagt[redigér]

Ifølge 'Almindelig dansk Præstehistorie' af S. V. Wiberg: 'Kalvslund var hovedsognet til 1659, da præstegården ødelagdes'. 'Præstegården i Kalvslund blev ødelagt'.

Dette stemmer dog ikke overens med, at Hinrick Holthus i 1489 nævntes som katolsk præst i Hjortlund og beskrivelsen fra 1649, da præstegården var i Hjortlund.

Fortællingen om præsten Bertel Sture, som døde i den mere end bedrøvelige krigstid 1659, og efterfølgeren Bertel Jørgensen Struch, som skulle have flyttet præstegården herfra og til Hjortlund, kan altså ikke bekræftes af kilderne.

1666 Carl Christensen (-1713)[redigér]

Fra Kalvslund, fik 1666 en brøde, vidnede i stolestadestriden 1694 og kunne huske 40 år tilbage, ottemand 1702-1713. [1]

Carl og hustru sikredes 1704 bestandig livsophold hos deres afdøde eneste datters mand Niels Tøgersen, ligesom de havde gjort, mens datteren og svigersønnen havde levet sammen gennem 14 års kærligt og venligt ægteskab.

1690 Niels Tøgersen (1669-1731)[redigér]

Vistnok storebror til Niels Tøgersen i Hjortvad med samme navn, og dermed søn af sognefoged Tøger Nielsen i Hjortvad. [2]

Denne eller den anden Niels Thøgersen antog 1699 ryttergården Toften.

Lovede 1704 sin afdøde kones forældre livsvarigt ophold på gården. Må være den i 1708 omtalte hyremand som årligt betalte præsten 10 rd. i hyre for annexpræstegården og den 1709 omtalte annekstjener som årligt til præsten betalte 15 sletdaler.

1731 Morten Madsen (1701-1778)[redigér]

Søn af Mads Sørensen i Hjortvad og søstersøn til Niels Tøgersen. [3]

 • Peder Mortensen
 • ? Dorthe Mortensdatter (1737-1779), g. 1758 med Mickel Pedersen, Kalvslund, beslægtede i 3. led. Dorthe er ikke fundet døbt i Kalvslund og kan være adopteret eller måske er det en forglemmelse i kirkebogen. Døtrene Maren og Kirsten blev gift med deres fætter Niels Pedersen, se nedenfor.
 • Kirsten Mortensdatter (1741-1776), g. 1770 med fætteren Mads Tøgersen (1740-1803), degn i Hjortlund

1753 Peder Mortensen (1731-1755)[redigér]

Begravet straks efter påsken 1755, 24 år gammel. [4]

1755 Kirsten Nielsdatter (1727-1779)[redigér]

Gift 1754 med fætteren Peder Mortensen og som enke gift 1756 med Knud Simonsen. [5]

1756 Knud Simonsen (1730-1788)[redigér]

Vistnok søn af Simon Knudsen, Hygum. [6]

Overtog muligvis først 1771, da han udbetalte arv til Dorethea Mortensdatter og Kiersten Mortensdatter, som var født på gården.

Arveskiftede 1780, lånte 94 rd. af stedsønnen Niels Pedersen og trolovedes samme år med Gæske Kirstine Hansdatter.

1788 Gæske Kirstine Hansdatter (1750-1825)[redigér]

Knud Simonsens enke af 2. ægteskab var datter af Hans Ebbesen i Kalvslund. [7]

Enken lovedes 1792 af stedsønnen, at når hun ej lyster længere at blive hos ham på mad og mål, skal der østen gården opbygges 6 fag aftægtshus.

 • 2. Hans Knudsen (1784-1860). Efter moderens overtagelse 1806 drev Hans gården sammen med broderen Mads, og opholdt sig ved sin død på gården.
 • 2. Mads Knudsen. I en udvurdering 1819 fra det kongelige amthus i Haderslev mod Mads Knudsen i Kalvslund, angående et gældsbevis som moderen ikke kendte til, blev parterne forliget, at debitor Mads Knudsen og kurator Gedske Knudsenke betaler de med omkostninger nu 63 rd. i 3 rater. Ifølge gældsbeviset havde Gedske Knudsenke 1816 mod æresfortabelse forsikret at betale 22 rd. på hendes svogers Johan Eikarts vegne.

1792 Peder Knudsen (1756-1816)[redigér]

Fik 1803 en brøde på 24 sk. efter en udeblivelse. [8]

Solgte 1806 noget mose med tørvegravning i Kalvslund Mose, som 1812 solgtes videre.

Død som ungkarl og aftægtsmand.

1806 Gæske Kirstine Hansdatter (1750-1825)[redigér]

Knud Simonsens enke fæstede 1806 stedsønnen Peder Knudsens ½ pastorat-anneksgård i Kalvslund og købte den for 1.000 rd., mod aftægt tilskrevet ved kontrakt 1792.

I den tilskrevne aftægtskontrakt 1806 lovede stedmoderen, at når stedsønnen Peder Knudsen ikke længere vil gå i gården på mad og mål, at opbygge ham et 6 fag aftægtshus norden og vesten for den nør lade, til Peder Nielsens toft i øster og vester med enderne.

Lånte 1815 80 rd. af Kalvslund Kirke og 1818 160 rd. af Hjortlund Kirke.

1825 Jens Christian Westergaard Pedersen (1797-1852)[redigér]

Søn af Peder Pedersen Vestergaard i Roager. [9]

Gift 1825 med Ann Lucie Lauritzdatter (1803-1837), datter af Lauritz Hansen i Obbekær og som enkemand gift 1840 med Mariane Madsdatter.

Købte ½ fæstegården af arvingerne for købesummen 560 rd. med alt, dog undtagen huset på den østre side marken, som ifølge kontrakten 1825 må være hjemfaldet gården efter Hans Knudsens død 1860, og Mads Knudsens enke Kirstine Knudsen, f. Frandsdatter, skulle have et forsvarligt værelse i huset eller på gården til sin død 1871.

Var 1830 indblandet i en sag om fordeling af vejarbejde mellem de andre bønder i Kalvslund.

Druknede 1852 i åen.

 • 1. Lauest Jensen
 • 1. Lovise Hedevig Jensdatter (1833-), g. 1865 med Peder Jepsen, Kjærgård Mark, senere husmand på Darum Nørremark

1852 Mariane Madsdatter (1806-)[redigér]

Datter af Mads Hermansen, Plovstrup. [10]

Enkens arvepart var 984 mark 14⅓ sk. og parterne blev enige om, at hun i stedet for aftægt in natura af gårdsbesidderne skulle erholde årlig 30 rd. cour. og ophold på gården.

 • 2. Mads Hermansen Jensen (1841-), ukendt
 • 2. Christian Peter Jensen (1846-), ukendt
 • 2. (Abelone) Lone Marie Jensen (1849-), afkald 1867

1853 Lauest Jensen (1826-1908)[redigér]

Gift 1858 med Maren Thomsen (1831-1874) fra Vejrup. Som enkemand gift 1879 med Maren Nielsen, f. Andersdatter Friis (1826-1909), oprindeligt fra Årre, men enke efter Mads Nielsen, Bække. [11]

Ejede 1877-1889 Kalvslund Mølle og Koldingvej 42, men gik 1890 konkurs, blev dog boende.

1865 Kalvslund Ejerlav #17[redigér]

I 1865 overført fra Kalvslund Herred til Ribe Herred som matr. 17.

Brandforsikring 1870 og 1872:

 • 17 fag stuehus, hvoraf de 8 vestre fag beboelse og de øvrige 9 fag opført af nyt i år 1870 indrettet til bryggers og stald, i 1872 med 9 nyopførte fag, ialt 18 fag
 • 9 fag østre længe kræstald og hølade, opført af nyt i år
 • 17 fag nør længe med lo og lade, samt en køreport, tilbygget 1872 med 1 fag
 • 9 fag vestre længe lo og lade

1890 Lauest Jensens 4 sønner[redigér]

Konkursboet matr. 17a, m.fl. var 5. juli 1890 på auktion og højestbydende var Lauest Jensens 4 sønner Thomas, Peter Christian, Andreas Ludvig og Kristian, vist med købesummen 29.200 kr.

1910 Anton Peter Bjørn (1871-1955)[redigér]

Fra Kirkeby, Farup.

Overtog 1910 kreditforeningsgælden ved panteforskrivning på lånet fra 1878 med tilbageværende beløb 17.192 kr. og indfriede lånet 1913.

Udstykkede 1911, ved skrivelse af 3. marts 1909, fra gården:

1912 Jens Olesen Hesselberg (1852-1930)[redigér]

Gårdejer i Fæsted. Købesum 31.500 kr. for hovedparcellen. [12]

Begravet på Sønder Hygum kirkegård. [13]

Niels Jacob Hesselberg (1888-1922)[redigér]

Gårdbestyrer med søstrene som husholdersker. [15]

Blev sparket af en hest og døde dagen efter 4. marts 1922 på Ribe Amtssygehus. [16]

1930 Meta Marie Hesselberg (1892-1968)[redigér]

Overtog ved arveforlig efter faderens død. [17]

Begravet på Kalvslund kirkegård. [18]

1960 Jens Hesselbjerg Lautrup (1927-)[redigér]

Senere Sørendalsvej 8, matr. 7m.

1984 Niels Lautrup[redigér]